Вход


О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Кабели 20кV от с.м. до нов БКТП 20/04 кV, 1х800кVА в УПИ І, м.”Трите братя”, землище на гр. Айтос, община Айтос”. Трасето на подземния кабел с дължина 517,80м преминава през поземлени имоти: №000501 (пасище, мера, общинска собственост), №000725 (път, общинска собственост), и достига УПИ ІІІ (общинска собственост)
        Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


  (Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.58 от 29 юли 2011г.)