Вход


ЗАПОВЕД № РД-08-461 гр. Айтос, 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-08-461
гр. Айтос, 26.07.2021 г.

          На основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 45 от Наредба № 2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, вр. чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, вр. чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на ОбС-Айтос  № 614/28.06.2011г.

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос в Зона за земеделско ползване в м. „Провадийско шосе”, м. „Слънчева лъка” и м. „Набожната къща”, както следва:
1.1.   Поземлен имот   № 561, м. „Провадийско шосе” с площ 654 кв.м.
1.2.   Поземлен имот   № 563, м. „Провадийско шосе” с площ  603 кв.м.
1.3.   Поземлен имот   № 2, м. „Слънчева лъка” с площ  2297 кв.м.
1.4.   Поземлен имот   № 468, м. „Слънчева лъка” с площ  1072 кв.м.
1.5.   Поземлен имот   № 634, м. „Слънчева лъка” с площ  1423 кв.м.
1.6.   Поземлен имот   № 20, м. „Набожната къща” с площ  686 кв.м.
1.7.   Поземлен имот   № 405, м. „Набожната къща” с площ  1918  кв.м.
 1.8.   Поземлен имот   № 413, м. „Набожната къща” с площ  946  кв.м.
 1.9.   Поземлен имот   № 444, м. „Набожната къща” с площ  1017 кв.м.

 2. Търговете да се проведат на 23.08.2021 год. както следва:
2.1. На 23.08.2021 г. от 09.00  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 561 в м. „Провадийско шосе”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 654 кв.м., актуван с АОС № 1941/16.03.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.2. На 23.08.2021 г. от 09.05  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 563 в м. „Провадийско шосе”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 603 кв.м., актуван с АОС № 1942/16.03.2009 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.3. На 23.08.2021 г. от 09.10  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 2 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 2297 кв.м., актуван с АОС № 2631/04.05.2011 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.4. На 23.08.2021 г. от 09.15  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 468 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, шеста категория, площ 1072 кв.м., актуван с АОС № 2632/04.05.2011 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.5. На 23.08.2021 г. от 09.20  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 634 в м. „Слънчева лъка”, землище гр.Айтос, пета категория, площ 1423 кв.м., актуван с АОС № 2579/21.04.2011 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.6. На 23.08.2021 г. от 09.25  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 20 в м. „Набожната къща”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 686 кв.м., актуван с АОС № 2633/04.05.2011 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.7. На 23.08.2021 г. от 09.30  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 405 в м. „Набожната къща”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 1918 кв.м., актуван с АОС № 2634/04.05.2011 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.8. На 23.08.2021 г. от 09.35  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 413 в м. „Набожната къща”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ  946 кв.м., актуван с АОС № 2635/04.05.2011 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
2.9. На 23.08.2021 г. от 09.40  часа, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 444 в м. „Набожната къща”, землище гр.Айтос, четвърта категория, площ 1017 кв.м., актуван с АОС № 2636/04.05.2011 г., с начална тръжна цена 1,50 лв/кв.м.
 Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност).
             3. Определям депозит за участие в размер на 200.00 /двеста/ лв. за всеки отделен имот, вносими в брой в касата на Община Айтос (стая 10)  в срок до 16.00 часа на  22.08.2011г.
 4. Търговете ще се проведат в сградата на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, ет.3, стая  № 34.
             5. Срок за подаване на заявления за участие – до 16.00 часа на 22.08.2011г. в деловодството на общината /ЦУИГ/.
             6. Утвърждавам 9 /девет/ комплекта тръжна документация за провеждането на търга и проектите на договори към нея. 
  7. Закупуването на тръжната документация на стойност 40.00 лв. /четиридесет лв./ без ДДС за всеки отделен имот да става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос  до 17.00 часа на  19.08.2021 г.

  8. Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга от 8.00 до 17.00 ч., след представяне на документ за закупена документация.

      9. До участие в търга се допускат физически и  юридически лица. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик следните документи:
     -  документ за закупена тръжна документация
     - документ за внесен депозит
         - заявление за участие
         - декларация за оглед на имота
         - 2 броя удостоверения :
• удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
• удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с община Айтос
         - копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ.
         - юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и ЕИК – ако търговците са пререгистрирани или Решение за съдебна регистрация на фирмата, удостоверение за актуално правно състояние и Булстат – за непререгистрираните търговци.
Ценовото предложение се представя от кандидата в деня на търга в малък, непрозрачен запечатан плик и  съдържа името на участника, обекта за който се участва, предлаганата цена цифром и словом, подпис на лицето. Ако участникът е ЮЛ се поставя подпис на управителя и печат на фирмата. Всяко предложение, което не отговаря на тези изисквания е недействително.
Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”, Радиовъзел гр.Айтос и да се постави на информационното табло на общината.
Заповедта да се сведе до знанието на Д „ОбСИР” и Д „ФСДУС” за организация и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Съгласувано с гл. юрисконсулт на Община Айтос: Г. Генчева
КМЕТ:ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ