Вход


Обяви и търгове
Всички страници с търгове и обяви
предходна страница.. 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница

Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга от 8.00 до 17.00 ч., след представяне на документ за закупена документация
[Целият текст на новината]
Обявлението е публикувано в Държавен вестник – бр.66/24 август 2010г.
[Целият текст на новината]
Обявлението е публикувано в Държавен вестник – бр.63/13 август 2010г.

[Целият текст на новината]
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос в Зона за земеделско ползване  м. „Слънчева лъка”, м. „Набожната къща” и м. „Трите братя”

[Целият текст на новината]
Прекратява се обявената заповед № РД- 08-297/17.05.2010г. - процедура за провеждане на конкурс за възлагане на пътническите превози по републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Айтос.
[Целият текст на новината]
Решението е обнародвано в ДВ бр.49 / 29.06.2010г. Търгът ще се проведе на 30.07.2010г.

[Целият текст на новината]
На основание чл. 60 и чл. 57, ал. 1 от Наредбата № 2/2009 на Общински съвет- Айтос за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС

[Целият текст на новината]
На основание чл. 44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.17, ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и в изпълнение на  решение № 356 от 20.11.2009г. на Общински съвет – Айтос
  

[Целият текст на новината]

На 30.04 /петък/ т.г. от 10.30ч. до 12.00ч. в малка заседателна зала на Община Айтос ще бъде организирана приемна за гражданите, с регионален представител на Комисията за защита от дискриминация.

 


[Целият текст на новината]

Обявлението е публикувано в Държавен вестник – бр.31/23 април 2010г.

 


[Целият текст на новината]