Вход


Обяви и търгове
Всички страници с търгове и обяви
предходна страница   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница

Открива се процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос в Зона за земеделско ползване в м. „Слънчева лъка”, „Трите братя”, м. „Набожната къща” и м. „Ляската”
[Целият текст на новината]

Обява: инициатива на община Айтос за ползване на воден обект :


[Целият текст на новината]

Отварянето на ценовите предложения в провеждания открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на общинска администрация за отоплителен сезон 2010/2011г.” ще се извърши на 26.01.2011г. (сряда) от 09:00 часа в стая №34 в административната сграда на общинска администрация.


[Целият текст на новината]
Собствениците на говеда, овце, кози и прасета да се явят незабавно в ст. № 26 на община Айтос за актуализиране на  броя на отглежданите от тях животни.
[Целият текст на новината]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос уведомява всички лица, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък, че крайният срок за подаване на патентните декларации за 2011г. е до 31.01.2011г.
[Целият текст на новината]
Открива се процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: „Изкупвателен пункт за мляко”, на площ 27.60 кв.м., находящ се в с.Пирне
[Целият текст на новината]
Открива се процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на обекти частна общинска собственост
[Целият текст на новината]

 Умоляват се собствениците на засегнатите имоти за осигуряване на оптимален подход на техническите средства до имотите.

 


[Целият текст на новината]