Вход


Обяви и търгове
Всички страници с търгове и обяви
предходна страница.. 5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13, ..следваща страница

Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос напомня на гражданите, че крайният срок за плащане на последната четвърта вноска за 2009г. на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци е 30.11.2009г.
[Целият текст на новината]
Община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите на гр.Айтос за своето инвестиционно предложение да разработи и реализира проект „Осигуряване на устойчива градска среда в град Айтос чрез възстановяване на зони за обществен отдих,реконструкция на улични мрежи, и изграждане на система за видеонаблю-дение на обществени места.
[Целият текст на новината]
 Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Дирекция “Общинска собственост и икономическо развитие” и „Финансово стопански дейности и управление на собствеността”.
[Целият текст на новината]
З А П О В Е Д
№ РД-08-752
22.10.2021 г., гр. Айтос
[Целият текст на новината]
ЗАПОВЕД
№ РД-08-756
гр. Айтос, 27.10. 2009 г.
[Целият текст на новината]

Община Айтос
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Началник отдел „Инвестиционна дейност и регионално развитие”  към Дирекция „Общинска собственост и икономическо развитие”


[Целият текст на новината]

За длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ на община Айтос.


[Целият текст на новината]