Вход


Обяви и търгове
Всички страници с търгове и обяви
предходна страница.. 3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11, ..следваща страница

Публикувано е Предложение на Кмета на Община Айтос за изменение на Наредба №4 /2006 г. за обществения ред при използване на превозните средства на територията на Община Айтос.
[Целият текст на новината]
З А П О В Е Д
№ РД –08-194
гр. Айтос , 23.03.2022 г.
[Целият текст на новината]
ЗАПОВЕД
№ РД-08-193
гр.Айтос, 23.03.2022 г.
[Целият текст на новината]
ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪОБЩЕНИЯ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
[Целият текст на новината]
  На основание чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост , чл. 45 и чл. 60, ал. 1 от Наредба № 2/ 2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решения на ОбС Айтос  № 409/23.02.2010г.
[Целият текст на новината]

РЕШЕНИЕ   № 397

                         от 29 януари 2010 г.


[Целият текст на новината]
Открива се процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на училищни и общински земеделски земи
[Целият текст на новината]
(Обявлението е публикувано в Държавен вестник – бр.7/26 януари 2010г.)
[Целият текст на новината]
 (Обявлението е публикувано в Държавен вестник – бр.7/26 януари 2010г.)
[Целият текст на новината]