Вход


Обяви и търгове
Всички страници с търгове и обяви
предходна страница.. 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14, ..следваща страница

За длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ на община Айтос.


[Целият текст на новината]
Русофилите ни канят на концерт във вторник на 8 септември 2009 година
[Целият текст на новината]
На основание на чл. 60, ал.1, във връзка с чл. 28, ал.4, във връзка с чл. 57, т.4 от Наредба №2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 284, прието на заседание на Общински съвет –Айтос, проведено на 22.07.2021 г., протокол №23, т.19 от ДР
[Целият текст на новината]
Незабавно изрежете и изгорете гъсеничните гнезда на нападнатите дървета и храсти в личните Ви дворове.
[Целият текст на новината]
Открита е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, представляващ УПИ ХІІ-116 в кв.18 по плана на с. Черноград, общ. Айтос с площ от 395кв.м., при граници: север-УПИ ХІІІ-113 в кв.18, изток-УПИ ХІ-117 в кв.18, юг-улица и запад-улица с начална тръжна цена 4045.00лв./четири хиляди четиридесет и пет лева/ без ДДС.
[Целият текст на новината]
Открита е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване чрез набиране на оферти за отдаване под наем за извършване на търговска дейност за срок от 2 години на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв.21, им.пл.№2163 по плана на гр. Айтос
[Целият текст на новината]

Открита е процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Айтос, в Зона за земеделско ползване,  м. „Слънчева лъка”


[Целият текст на новината]
Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Айтос, в Зона за земеделско ползване.
[Целият текст на новината]
За провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пакет от части от имоти
[Целият текст на новината]
Община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите на град Айтос за своето инвестиционно предложение да разработи и реализира проект за „Повишаване туристическата атрактивност на гр. Айтос – основен ремонт и реконструкция  на Зоопарк в крайградски парк” по Приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма.
[Целият текст на новината]