Вход


Обяви и търгове
Всички страници с търгове и обяви
предходна страница   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница

Търговете да се проведат на 03.02.2022 год.
[Целият текст на новината]
Открива се процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на обекти частна общинска собственост, представляващи закрити сергии /павилиони/ с номера 10, 13 и 16 за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед –пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен произход находящи се в общински пазар - гр.Айтос, всяка с площ от  4.40 кв.м, с начална тръжна цена – 17.60 лв. /седемнадесет лева и 0.60 лв./ без ДДС месечен наем.
[Целият текст на новината]
(Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.103 от 29 декември 2009г.)

[Целият текст на новината]
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.102 от 22 декември 2009г.
[Целият текст на новината]
Открива се процедура за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние на обект: 1148 дяла, представляващи 100% от капитала на „КДС – Айтос” ЕООД, гр. Айтос.
[Целият текст на новината]
Открива се процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на обекти частна общинска собственост, представляващи закрити сергии /павилиони/ с номера 10, 11, 13 и 16 за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед –пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен произход находящи се в общински пазар - гр.Айтос, всяка с площ от  4.40 кв.м, с начална тръжна цена – 17.60 лв. /седемнадесет лева и 0.60 лв./ без ДДС месечен наем.
[Целият текст на новината]
Открива се процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос, в Зона за земеделско ползване,  м. „Слънчева лъка”, м. „Трите братя”, м. „Набожната къща” и м. „Ляската”,  както следва:
[Целият текст на новината]
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос напомня на гражданите, че крайният срок за плащане на последната четвърта вноска за 2009г. на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци е 30.11.2009г.
[Целият текст на новината]
Община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите на гр.Айтос за своето инвестиционно предложение да разработи и реализира проект „Осигуряване на устойчива градска среда в град Айтос чрез възстановяване на зони за обществен отдих,реконструкция на улични мрежи, и изграждане на система за видеонаблю-дение на обществени места.
[Целият текст на новината]