Вход


СЪОБЩЕНИЕ
Отварянето на ценовите предложения в провеждания открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на общинска администрация за отоплителен сезон 2010/2011г.” ще се извърши на 26.01.2011г. (сряда) от 09:00 часа в стая №34 в административната сграда на общинска администрация.