Вход


З А П О В Е Д № РД-08-826 гр. Айтос 15.12.2021 г.

О Б Щ И Н А   А Й Т О С
О Б Щ И Н С К А    А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
                                                                                    

З А П О В Е Д

№  РД-08-826
гр. Айтос 15.12.2021 г.

 На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57 т.1 във връзка с чл.17 от Наредба №2/2009 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и чл.14, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост

 З А П О В Я Д В А М :

 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: „Изкупвателен пункт за мляко”, на площ 27.60 кв.м., находящ се в с.Пирне. Имота се отдава под наем за изкупвателен пункт за мляко за срок от 3 години.
 2.Начална тръжна цена – 28.00 лв. без ДДС месечен наем.
 3.Депозит за участие в търга – 200,00 лв./двеста лв./, който се внася в касата на общината /стая №10/.
 4.Тръжната  документация  на стойност 40,00 лв. без ДДС за един комплект може да се закупи от Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/  на общината.
 5.Търгът да се проведе на  07.01.2022 г. от 10.00 ч. в стая № 22 на общината.
 6. До участие да се допускат физически и юридически лица.      
 7.Оглед на имота да се извършва всеки работен ден до 06.01.2022 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., с представител на общината, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
 8.Заявления за участие в запечатан плик да се приемат до 16.00 ч. на 06.01.2022 г. в ЦУИГ  на общината. Към заявлението да бъдат прикрепени следните документи:
 8.1. декларация – по образец
 8.2. квитанция за внесен депозит
 8.3. фактура за закупена тръжна документация
 8.4. удостоверение от отдел „Местни данъци и такси” за липса на задължения
 8.5. удостоверение от Общината за липса на задължения по договор
 8.6.решение за регистрация на участника като ЮЛ/ЕТ и удостоверение за актуално състояние на фирмата – заверени копия; ЕИК за пререгистрирани (нови)ЮЛ/ЕТ
8.7.пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
При участие на кандидат, регистриран като юридическо лице, на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
            9.Писмените предложения /оферти/ с предложената цена, се представят на тръжната комисия  в запечатан непрозрачен плик в деня на търга.
Настоящата заповед да се обяви в един местен ежедневник и на видно място в сградата на Общината в 3-дневен срок от издаването й.
 Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Мая Кръстинска – директор на дирекция „ОбСИР”.
 Допълнителна информация на тел: 2-34-40
 

         КМЕТ: /ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ/