Вход


Обяви и търгове
Всички страници с търгове и обяви
предходна страница   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница

Дирекция „ОКВСТ” при Община Айтос уведомява
[Целият текст на новината]

З А П О В Е Д
№ РД-08-413
06.07.2021 г., гр. Айтос

На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 3, във връзка чл. 57, т. 1 от Наредбата № 2/2009 год. на Общински съвет- Айтос за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС,
З А П О В Я Д В А М:


[Целият текст на новината]

На 29.06.2021 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Айтос, ще се проведе обществено обсъждане на обект ПУП- парцеларен план

СЪОБЩЕНИЕТО Е ОТ

EVN България Електроразпределение АД КЕЦ Карнобат


[Целият текст на новината]

Община Айтос обявява конкурс по документи, представяне на бизнес- програма и събеседване за избор на Управители на Общински търговски дружества– „Медицински център – I - Айтос” ЕООД гр.Айтос  и „ Авицена „ ЕООД гр. Айтос.

 


[Целият текст на новината]
Община Айтос уведомява всички заинтересовани участници в процедурата по възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за управление на проект: „Изграждане на канализационна система в с. Пирне – община Айтос”
[Целият текст на новината]

ОБЩИНА   АЙТОС

РЕШЕНИЕ № 552 от 18 февруари 2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал1, т.1 чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 402/23.02.2010г. на ОбС – Айтос,  ПРИЕМА:


[Целият текст на новината]

На основание §4, ал.1 от Закона за сдруженията за напояване, Решение №82/10.06.2008 г., Решение №513/29.03.2007 г. на ОбС гр.Айтос и чл.57 и чл.60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и като взех предвид протоколи от 21.04.2022 г. на комисията за проверка състоянието на язовирите

 


[Целият текст на новината]
Община Айтос обявява конкурс по документи, представяне на бизнес- програма и събеседване за избор на Управители на Общински търговски дружества– „Медицински център – I - Айтос” ЕООД гр.Айтос  и „ Авицена „ ЕООД гр. Айтос.
[Целият текст на новината]
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
[Целият текст на новината]