Вход


Обяви и търгове
Всички страници с търгове и обяви
предходна страница   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница

„Изграждане на канализационна система в с. Пирне – община Айтос”
[Целият текст на новината]
Прекратяване на общетвена поръчка.
[Целият текст на новината]
На вниманието на собствениците на животни и животновъдни обекти !
[Целият текст на новината]

Отварянето на ценовите предложения в провежданата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения при община Айтос по обособени позиции, както следва: 1/ хляб и хлебни изделия; 2/ месо и месни продукти; 3/ мляко и млечни продукти; 4/ консерви; 5/ плодове и зеленчуци; 6/ други хранителни продукти” ще се извърши на 22.03.2011г.  (вторник) от 09:00 часа в заседателната зала на общинска администрация.

 

 


[Целият текст на новината]
Открива се процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на обекти частна общинска собственост, представляваща закрита сергия /павилион/ с номер 13 за продажба на  плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед–пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен произход находящ се в общински пазар - гр.Айтос, с площ от  4.40 кв.м
[Целият текст на новината]
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.19 от 8 март 2011г.

[Целият текст на новината]