Вход


С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС

       „Национална Електрическа Компания” ЕАД, гр.София информира за предстоящо извършване на геодезически и геоложки замервания по бъдещото трасе на обект: „Въздушен електропровод от подстанция „Айтос” до подстанция ”Слънчев бряг-запад”. Трасето на бъдещия въздушен електропровод преминава през имоти в местности в землищата на гр. Айтос, с. Съдиево, с. Дрянковец и с. Мъглен, както следва:
1. Местностите - „Пирненски бахчи”, „Стамбол сърта”, „Кара меше”, „Меселим дере”, „Кара пелит”, „Герена” – землище на гр. Айтос.
2. Местностите – „Дермен яка”, „Комнята”, „Дюзлюка”, „Хисаря”, „Бункера”, „Азмака” – землище на с. Съдиево.
3. Местност „Йонсула” – землище на с. Мъглен.
4. Местностите – „Текме тарла”, „Айтоски път”, „До селото”, „Дерменолу”, „Чималски сърт”, „Чарк узу” – землище на с. Дрянковец.
      Гражданите могат да се запознаят в стая №6 на Община Айтос със списъка на имотите, в които попадат стъпките на стълбовете на бъдещия електропровод.
     Фирмите, които ще извършат замерванията са: „Елстад” ООД-гр. София и „Софгеолинт 2006” ООД-гр. София.
     Умоляват се собствениците на засегнатите имоти за осигуряване на оптимален подход на техническите средства до имотите.