Вход


С ъ о б щ е н и е
Във връзка с усложнената епизоотична ситуация на територията на страната, касаеща заболяването „Син език” по преживните животни свеждаме информация до всички животновъди – кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане за кампания 2014г. в чиито ферми е констатирана болестта.
При загуба/смърт на заявени за подпомагане животни в следствие „Син език”, стопаните е необходимо да уведомят областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”, не по-късно от 2-ри октомври 2014г.
Уведомяването се извършва чрез подаване на Заявление за форсмажор (по образец), не по късно от 2-ри октомври 2014г., в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие”-отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”.
Към заявлението се представят и доказателствени документи (протокол от ветеринарно медицинските власти и екарисажни бележки), удостоверяващи загубата на животни в резултат от заболяването „Син език”.
Предвид продължителният период на разпространение на болестта, животновъдите могат да предоставят доказателствени документи за форсмажорни обстоятелства, и еднократно/наведнъж, но не по-късно от 2-ри октомври 2014г.
Животните фигуриращи в описанието по-горе документи следва да са идентифицирани, посредством номер на ушна марка.