СЪОБЩЕНИЕ
 Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос НАПОМНЯ на жителите на общината, че крайният срок за внасяне на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства е 30.10.2012г. , а на патентния данък - 31.10.2012г.
 Плащането се извършва, както следва:
 - за гр. Айтос - в касите на отдела, на ул.„Ал. Богориди” № 2, етаж2, стая 2, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. или по банковите сметки на Общината;
 - за селата Карагеоргиево, Тополица, Мъглен, Пещерско, Караново, Черноград, Пирне и Чукарка - в кметствата, при специалистите по административно обслужване;
 - за селата Черна Могила, Поляново, Малка Поляна, Лясково, Зетьово, Съдиево, Дрянковец и Раклиново - в кметствата, при кметовете и кметските наместници на съответните населени места.