:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Услуги ОбСИР  
/ ЦУИГ / Услуги ОбСИР

УСЛУГИ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

1. Разрешение за ползване на общински терен /тротоари/ за търговия на открито
Необхидими документи:
1. Заявление свободен текст;
2. Схема /ситуационно решение/;
3. Документ за платена такса за разрешение за ползване;
4. Документ за платена такса за минимум 1 м. от срока на разрешението.
Правно основание:
Чл.53, т.9 и чл.19, ал.4, т.2.1 и т.2.2от Наредба № 1на ОбС Айтос от 2003г.
Такса:
Разрешение за ползване – 20 лв.
Месечна такса: за І-ва зона – 6.50 лв./кв.м
за ІІ-ра зона – 6.00 лв./кв.м
Срок: 14 дни


2. Разрешение за поставяне на маси със столове пред заведение
Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Схема /ситуационно решение/;
3. Документ за собственост / договор за наем или разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение/;
4. Документ за платена такса за разрешение за ползване;
5. Документ за платена такса за минимум 1 м. от срока на разрешението.
Правно основание:
Чл.53, т.9 и чл.19, ал.4, т.2.3 и т.2.4от Наредба № 1на ОбС Айтос от 2003г.
Такса:
Разрешение за ползване – 20 лв.
Месечна такса: за І-ва зона – 5.00 лв./кв.м
за ІІ-ра зона – 4.60 лв./кв.м
Срок: 14 дни


3. Категоризация на заведения за хранене и развлечения, средства за подслон и места за настаняване
Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на фирмата;
3. Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация;
4. Удостоверение, че лицето не е обявено в несъстоятелност;
5. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта – по образец;
6. Копие от дипломата на управителя;
7. Формуляр за определяне на категорията – по образец;
8. Копие от документ за собственост;
9. Документ за въвеждане на обекта в редовна експлоатация;
10. Удостоверение за регистрация от ХЕИ;
11. Копие от договора за наем или документ, от който да е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност – решение на фирмата;
12. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
13. Документ за платена такса – ½ от сумата по категоризиране.
Правно основание:
Чл.50 и чл.52 от ЗТ
Чл.2, ал.1 и ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма
Такса:
В зависимост от броя на местата за сядане за заведенията за хранене и развлечения – от 110лв. до 1400лв.
В зависимост от броя стаи в средствата за подслон – от 500лв. до 5000лв.
В зависимост от броя стаи в местата за настаняване – от 250лв. до 5000лв.; за едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.; за едно легло в туристическа хижа - 10 лв
Срок: до два месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на общината.


4. Разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки
Необходими документи:

1. Копие на документ за платена такса – по осъществяване на контрола по спазване на дейността.
Правно основание:
Чл. 114 от ЗМДТ
Чл.43, ал.2, т.2, б. Б и б.В от Наредба № 1на ОбС Айтос от 2003г.
Такса:
За търговия на едро в зависимост от площта – до 50кв.м - 300лв., над 50 кв.м – 350лв.
За търговия на дребно в зависимост от площта:
- за обекти на територията на гр.Айтос от 100лв. до 200лв.;
- за обекти в селата – от 30лв. до 60лв.
Срок: ежегодно до 31 януари


5. Разрешение за търговия с тютюневи изделия
Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Копие от съдебното решение на фирмата;
3. Копие от удостоверение за актуално състояние на фирмата;
4. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ;
5. Копие от удостоверение за данъчна регистрация;
6. Удостоверение от данъчно подразделение за дължими държавни вземания;
7. Копие от свидетелство за регистрация на фискално устройство;
8. Справка за местонахождението и описанието на обекта – по образец;
9. Копие от удостоверението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта;
10. Удостоверение за регистрация от ХЕИ;
11. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.113, ал.2 от ЗМДТ
Чл.43, ал.2, т.2,б.А от Наредба на ОбС Айтос от 2003г.
Такса:
Годишна такса в зависимост от заетата площ и местонахождението на обекта – от 50лв. до 200лв.
Срок: 1 месец за издаване на разрешение

6. Разрешение за извършване на амбулантна търговия
Необходими документи:

1. Заявление;
2. Декларация;
3. Копие от лична карта;
4. Копие от решение на фирмата;
5. Копие от БУЛСТАТ;
6. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.53, т.31 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса:
5.00 лв.
За І-ва зона – 0.70 лв./ кв.м дневно
За ІІ-ра зона – 0.60 лв./ кв.м дневно
Срок: 14 дни.


7. Разрешение за таксиметров превоз на пътници
Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз от ДАИ;
3. Списък към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз от ДАИ;
4. Удостоверение за годност на лек таксиметров автомобил – МТС ИА „АА”;
5. Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;
6. Удостоверение за психологическа годност на водача;
7. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл. 42”а” от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 20.00 лв.
Срок: 7 дни.


8. Удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя
Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Копие от документ за собственост;
3. Копие от скица на имота;
4. Удостоверение за наследници / ако е необходимо /;
5. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.115 от ЗМДТ
Чл. 53, т.4 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: 7 дни.


9. Свидетелство за собственост на едър добитък
Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Ветеринарно-медицинска книжка на животното /на майката при приплод/;
3. Свидетелство за собственост на животното на името на продавача;
4. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.112 от ЗМДТ
Чл.42 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 5.00 лв.
Срок: 7 дни.


10. Разрешение за отглеждане на прасета при пасищни условия
Необходими документи:

1. Молба по образец;
Правно основание:
Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г. – Приложение №1, 15А
Такса: 3.00 лв.
Срок: след решение на Общинската епизиотична комисия.


11. Вписване в регистъра на пчелините
Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Декларация по образец
Правно основание:
ЗВД
Такса: безплатна
Срок: 7 дни.


12. Пропуск за преминаване и паркиране през пешеходната зона с цел зареждане на търговски обекти
Необходими документи:

1. Молба по образец;
2. Копие от съдебното решение за регистрация на фирмата;
3. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.17, ал.3 от Наредба №4 на ОбС Айтос от 2006г.
Такса: 12.00 лв. за 1 час на ден за 1 месец
Срок: 7 дни.


13. Пропуск за други дейности, извършвани в пешеходната зона
Необходими документи:

1. Молба по образец;
2. Копие от съдебното решение за регистрация на фирмата;
3. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.17, ал.3 от Наредба №4 на ОбС Айтос от 2006г.
Такса: 10.00 лв. за 1 час на ден за 1 месец
Срок: 7 дни.


14. Пропуск за преминаване и паркиране през пешеходната зона – служебен – за учреждения на бюджетна издръжка
Необходими документи:

1. Молба по образец.
Правно основание:
Чл.19, ал.4 от Наредба №4 на ОбС Айтос от 2006г.
Такса: безплатен
Срок: 7 дни.


15. Пропуск за преминаване и паркиране през пешеходната зона за живеещи в тази зона
Необходими документи:

1. Молба по образец;
2. Копие от лична карта;
3. Копие от талон за регистрация на МПС.
Правно основание:
Чл.17, ал.3, т.2 от Наредба №4 на ОбС Айтос от 2006г.
Такса: безплатен
Срок: 7 дни.


16. Картотекиране на жилищна нужда
Необходими документи:

1. Молба по образец;
2. Декларация за имотно състояние;
3. Декларация за семейно положение;
4. Документ от отдел МДТ за притежавани имоти;
5. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.111 от ЗМДТ
Чл.53, т.1 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 2.00 лв.
Срок: 7 дни.


17. Включване в списъка на местната комисия по ЗУЖВГМЖСВ
Необходими документи:

1. Молба по образец;
2. Декларация – по образец;
3. Декларация за семейно положение;
4. Документ от МДТ за притежавани имоти;
5. Документ за платена такса.
Правно основание:
Чл.53, т.8 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 2.00 лв.
Срок: 1 месец след публикуване на обявата за включване в списъка


18. Учредяване право на строеж и надстрояване на общински имот
Необходими документи:
1. Молба по образец.
Правно основание:
Чл.111 от ЗМДТ
Чл.41, т.10 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 3% върху стойността на имота
Срок: 30 дни след влизане в сила на решението на Общински съвет


19. Придобиване право на собственост по чл.35, ал.2 от ЗОС
Необходими документи:

1. Молба по образец.
Правно основание:
Чл.111 от ЗМДТ
Чл.41, т.5 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 3% върху стойността на имота
Срок: в зависимост от вида на процедурата


20. Прекратяване на съсобственост по чл.36 от ЗОС
Необходими документи:

1. Молба по образец.
Правно основание:
Чл.111 от ЗМДТ
Чл.41, т.6 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 3% върху стойността на имота
Срок: 30 дни след влизане в сила на решението на Общински съвет


21. Преписи от документи, свързани със собствеността
Необходими документи:

1. Молба – свободен текст.
Правно основание:
Чл.115 от ЗМДТ
Чл.53, т.3 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 5.00 лв.
Срок: 7 дни.


22. Удостоверение за реституционни претенции
Необходими документи:

1. Молба – свободен текст.
Правно основание:
Чл.115 от ЗМДТ
Чл.53, т.5 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 10.00 лв.
Срок: 7 дни.


23. Заверка на удостоверения към молби-декларации за признаване на собствеността
Необходими документи:

1. Молба – декларация.
Правно основание:
Чл.115 от ЗМДТ
Чл.53, т.6 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: 5 дни.


24. Разрешение за ползване на клубни и други помещения, общинска собственост
Необходими документи:

1. Молба по образец.
Правно основание:
Чл.53, т.11.1 и т.11.2 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса:
До 50 места – 20.00 лв.
Над 50 места – 40.00 лв.
Срок: до 2 дни.


25. Разрешение за ползване на ел.табло на градския площад
Необходими документи:

1. Молба – свободен текст.
Правно основание:
Чл.53, т.12 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 30.00 лв.
Срок: до 2 дни.


26. Разрешение за ползване на подвижна сцена
Необходими документи:

1. Молба – свободен текст.
Правно основание:
Чл.53, т.12.1 от Наредба №1 на ОбС Айтос от 2003г.
Такса: 50.00 лв.
Срок: до 2 дни.•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!