:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Услуги ТСУС  
/ ЦУИГ / Услуги ТСУС

УСЛУГИ ТСУС

УСЛУГИ „ТСУС” И ГЛ. АРХИТЕКТI. Административно техническо обслужване


1. Издаване на скица-съд,ВиК,ел. и др.
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.1 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 7.00лв. на ур.п.им.,п.им.
Срок: 7 дни


2. Издаване на скица за жилищен имот-експресна услуга
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 39 т.2 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 21.00лв. на ур.п.им.,п.им.
Срок: 24 часа


3. Издаване на скица с указан начин на застрояване
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.2 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 14.00лв. на ур.п.им.,п.им.
Срок: 14 дни


4. Презаверяване на скица
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Скица /оригинал/
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.4 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 2.80лв. на ур.п.им.,п.им.
Срок: 2 дни


5. Искане за издаване на Предписание от Кмета на общината за разрешаване на ЧИ на ПУП
Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за собственост
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.29 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 5.00лв.
Срок: 14 дни


6.1. Разглеждане на ЧИ на ПУП от ОЕСУТ - до 3 ур.п.им.
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Проект за ЧИ на ПУП-3 екз.
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.5 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 30.00лв.
Срок: 1 месец


6.2. Разглеждане на ЧИ на ПУП от ОЕСУТ - над 3 ур.п.им.
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Проект за ЧИ на ПУП-3 екз.
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.6 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 80.00лв.
Срок: 1 месец


7. Разглеждане от ОЕСУТ на ЧИ на кадастрален план
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Скица за проектиране
4. Данни на заинт. лица
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.7 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 5.00лв. на поз.им.
1.00лв. на заинт. лице
Срок: 1 месец


8.Разглеждане на ЧИ на ПЗ на произв. площадки от ОЕСУТ
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Проект за ЧИ на ПЗ-3 екз.
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.33 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 150.00лв.
Срок: 1 месец


9. Процедиране на ЧИ на ПУП по инициатива на физически и юридически лица
Необходими документи:
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.32 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 50.00лв.
Срок: 1 месец


10. ОСИП от ОЕСУТ и одобряване на инвестиционни проекти за жилищни сгради

10.1.Фаза:Идеен проект
Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица с виза
3. Пълен комплект папки с проекти по всички части - мин.3 екз.
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.8.1 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 25% от таксата за фаза ТП/РП
Срок: 1 месец

10.2.Фаза:Технически/работен проект:
a) Нови строежи

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица с виза
3. Пълен комплект папки с проекти по всички части - мин.3 екз.
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.8.1.а от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 0.40лв./м2 РЗП
Срок: 1 месец

б) Промяна предназначението, вътрешни преустройства
Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица с виза
3. Пълен комплект папки с проекти по всички части - мин.3 екз.
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.8.1.б от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 0.20лв./м2 РЗП
Срок: 1 месец


11. ОСИП от ОЕСУТ и одобряване на инвестиционни проекти за сгради с производствено и търговско предназначение

11.1.Фаза:Идеен проект
Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Документ за собственост
3. Скица с виза
4. Пълен комплект папки с проекти по всички части – мин.3 екз.
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.9 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 25% от таксата за фаза ТП/РП
Срок: 1 месец

11.2.Фаза:Технически/работен проект:
a) Нови строежи

Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Документ за собственост
3. Скица с виза
4. Пълен комплект папки с проекти по всички части – мин.3 екз.
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.9 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 0.60лв./м2 РЗП
Срок: 1 месец

б) Промяна предназначението, вътрешни преустройства
Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Документ за собственост
3. Скица с виза
4. Пълен комплект папки с проекти по всички части – мин.3 екз.
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.9 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 0.30лв./м2 РЗП
Срок: 1 месец12. ОСИП от ОЕСУТ и одобряване на инвестиционни проекти за линейни обекти
Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Документ за собственост при частен обект
3. Пълен комплект папки с проекти по всички части – мин. 3 екз.
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.10 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 0.15лв./м
Срок: 1 месец


13. Съгласуване/одобряване на инвестиционни проекти, за които е представен Доклад за оценка на съответствието от консултант
Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Документ за собственост
3. Пълен комплект папки с проекти по всички части – мин. 3 екз.
придружен с Доклад за оценка на съответствието
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.10.а от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 35% от дължимото по т.10,11,12
Срок:


14. Преодобряване инвестиционни проекти
Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Документ за собственост
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.11 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 30% от таксата за одобряване
Срок: 1 месец


15. Издаване на удостоверения и др. документи, свързани с проверки по различни планове, сравняване, съвместяване и изчисления по тях
Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Документ за собственост
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.13 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 10.00лв. за документ
Срок: 14 дни


16. Издаване на удостоверения и други документи, свързани с приемането и разрешаване ползването на строежите
Необходими документи:
1. Молба свободен текст
2. Пълен комплект папки с проекти по всички части-2 екз.
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.12 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 10.00лв. за документ
Срок: 14 дни


17. Всички услуги, свързани с узаконяване на незаконни строежи
Необходими документи:
1. Молба свободен текст
2. Документ за собственост
3. Пълен комплект папки с проекти по всички части-3 екз.
4. Квитанция за платена глоба
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.14 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: Троен размер на съответната такса за нов строеж
Срок: 1 месец


18. Издаване на акт за узаконяване
Необходими документи:
1. Молба свободен текст
2. Документ за собственост
3. Одобрени проекти
4. Платени такси
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.34 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: Троен размер на таксите по т.1 и 2 от геодезическите услуги
Срок:


19. Заверяване заповедна книга на строеж
Необходими документи:
1. Молба свободен текст
2. Заповедна книга - попълнена, оформена и с приложения съгласно чл.7 ал.3 т.4 от Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл. 38 т.23 от Наредба № 1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 7.00лв.
Срок: 3 дни


20. Издаване удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория /съгласно Наредба №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи/

20.1. Строежи от четвърта категория
20.1.1. За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии/съгл. Чл.8ал.1т.1 от Наредба №1/
20.1.2. За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии/съгл. Чл.8ал.1т.1 от Наредба №1/
20.1.3. За жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители/съгл.чл.8ал.2 от Наредба №1/
20.1.4. За производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията и складовете към тях/съгл.чл.8ал.3 от Наредба №1/
20.1.5. За строежи съгл.чл.8ал.4 от Наредба №1
20.1.6. За строежи/представляващи преустройства/, намиращи се в сгради от четвърта категория, но представляващи сами по себе си обекти от пета категория, се заплащат такси като за строежи от пета категория,съгл.т.20.2.1.,20.2.2.

Необходими документи:
1.Искане по образец
2. Документ за собственост
3. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор
4. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Екзекутивна документация, ако по време на строителството са допуснати несъществени отклонения от одобрените проекти
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.31 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса:
20.1.1. По 150лв. на километър, но не повече от 3000 лв.
20.1.2. По 250лв. на километър, но не повече от 5000 лв.
20.1.3. 300 лв.
20.1.4. 500 лв.
20.1.5. 300 лв.
Срок: 7 дни

20.2.Строежи от пета категория
20.2.1.За жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до 1000кв.м или с капацитет до 100 места за посетители/съгл.чл.10ал.1 от Наредба №1/
20.2.2.За производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за собственост
3. Разрешение за строеж
4. Протокол/обр.2 от Наредба №3 ДВ72/2003/ протокол/обр. 3 от Наредба №3 ДВ72/2003/
5. Констативен акт по чл.176ал.1 от ЗУТ/обр.15 от Наредба №3 ДВ72/2003/
6. Служебна бележка, че строежът е нанесен в кадастралния план на населеното място
7. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените стр. продукти със съществените изисквания към строежите
8. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
9. Становища от всички проектанти относно въвеждането в експлоатация
10. Екзекутивна документация, ако по време на строителството са допуснати несъществени отклонения от одобрените проекти
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.31 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса:
20.2.1. 150 лв.
20.2.2. 250 лв.
Срок: 7 дниII. Геодезически


1.1. Издаване на разрешение за строеж
1.2. Обявяване на разрешение за строеж и поставяне

Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Одобрени проекти
3. Платени такси
4. Имена и адреси на заинт. лица
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.15.1. 15.2. от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса:
1.1. 5.00лв./строеж
1.2. 1.00лв. на заинт. лице
Срок:
1.1. 7 дни
1.2. 3 дни


2. Издаване на разрешение за поставяне
Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Документ за собственост или договор за наем
3. Скица с виза
4. Платени такси
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.16 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 10.00лв./обект
Срок: 7 дни


3. Определяне строителна линия за огради
Проверка съгл. Чл.159ал.3 от ЗУТ за установявяне съответствието на строежа с издадените стр. книжа
Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Платени такси
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.18 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 0.10лв./м
Срок: 7 дни


4. Проверка на различни коти на строеж
Необходими документи:
1. Молба свободен текст
2. Платена такса
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.20 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 10.00лв./кота
Срок: 3 дни


5. Попълване/поправка/ на кадастрален план
Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за собственост
3. Скица за проектиране
4. Данни на заинт. лица
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.21 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Срок: 1 месец


6. Удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ
Необходими документи:
1. Молба свободен текст
2. Документ за собственост
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.22 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 5.00 лв.
Срок: 14 дни


7. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
Необходими документи:
1. Молба свободен текст
2. Съответния документ
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.23 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 700лв. на документ
Срок: 7дниIII. Разни


1. Разрешение за депониране на строителни отпадъци, материали от изкопни работи и производствени отпадъци:
1.1. За депониране на строителни отпадъци и такива от изкопни работи
1.2. За изкопни работи при искане за разрешение за строеж, когато инвеститорът не е посочил количествата отпадъци и/или земни маси

Необходими документи:
1. Молба свободен текст
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.24 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса:
1.1. 0.50 лв./куб.м
1.2. 200 лв.
Срок: 7дни


2. Разрешение за депониране на производствени отпадъци, в т.ч. от земеделие и животновъдство
Необходими документи:
1. Молба свободен текст
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.25 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 1.00лв./куб.м
Срок: 7дни


3. За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за разполагане на строителни материали
3.1. Първа зона
3.2. Втора зона

Необходими документи:
1. Молба свободен текст
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.26 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса:
3.1. 1.10 лв./кв.м месечно
3.2. 0,80 лв./кв.м месечно
Срок: 7дни


4. Разрешаване разкопаването на улични и тротоарни настилки:
4.1. Асфалт
4.2. Базалтови плочи-депозит
4.3. Мозаечни плочи
4.4. Стари бордюри

Необходими документи:
1. Молба свободен текст
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.27 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса:
4.1. 30.00 лв./кв.м
4.2. 17.00 лв./кв.м
4.3. 27.00 лв./кв.м
4.4. 20.00 лв./кв.м
Срок: 7дни


5. Разрешение за отсичане на улично декоративно дърво
Необходими документи:
1. Молба свободен текст
Правно основание:
Чл. 104 от ЗМДТ
Чл.38 т.28 от Наредба №1 от 25.02.2003г. на ОбС Айтос
Такса: 20.00лв./бр.
Срок:•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!