Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” и Община Айтос
15.11.2021
Дейността на здравния медиатор ще е свързана с подпомагане на хора, които се нуждаят от здравна помощ в достъпа им до услуги в сферата на здравеопазването. Предвидено е той да извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки, да оказва помощ при комуникациите със Здравноосигурителната каса, дирекция "Социално подпомагане" и Комисията за защита от дискриминация. Медиаторът ще консултира целевата група по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве, ще обяснява ползата от ваксинациите и имунизациите.
Кандидатите за длъжността трябва да имат средно образование и да владеят  езика на общността. Познанията или опитът в социалната и здравна сфера са предимство, както и умения за работа с компютър -  MS Word и Internet
Документи за кандидатстване се приемат до 20 ноември 2012 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос. Необходимите документи са: заявление до кмета на община Айтос; документ за самоличност – копие; диплом за средно образование - копие; автобиография; мотивационно писмо.
Подборът ще протече на два етапа - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания и интервю. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на община Айтос до 22 ноември т.г.. Интервюто ще се проведе на 29 ноември от 10.00 часа в Община Айтос, ул. „Цар Освободител” №3.
Интервюто има за цел да установи в каква степен всеки кандидат, познава проблемите на общността и е съпричастен към тях, комуникативните умения и мотивацията, необходими за изпълнението на длъжността. Окончателните резултати от подбора ще бъдат обявени в тридневен срок от провеждането на интервюто