О Б Я В Л Е Н И Е - 09.01.2022 г.
  Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Трасета на пътища и ел.кабели 33 кV в землищата на с. Мъглен и с. Дрянковец, община Айтос”.
 Трасетата на пътищата засягат следните имоти: В землището на с. Мъглен, община Айтос: пи№64(полски път, общинска собственост), 73(полски път, общинска собственост), 76 (пасище с храсти, общинска собственост), 77(пасище мера, общинска собственост), 78(полски път, общинска собственост), 104(пасище с храсти, общинска собственост), 296(полски път, общинска собственост), 607(полски път, общинска собственост), 62023 (пасище мера, общинска собственост), 77002 (пасище мера, общинска собственост), 108001 (нива, собственост на н-ци ФАТМЕ АЛИЕВА КАЗАКОВА), 110004(нива, собственост на СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ), 111026(нива, собственост на СТОЯН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ), 111027 (нива, собственост на н-ци ЮНЗИЛЕ ФЕТОВА ИБАШЕВА), 136001(нива, собственост на БОЖКО СЛАВОВ БОЖКОВ), 136002(нива, собственост на н-ци ХАСАН ХАДЖИМЕХМЕДОВ ГЮЛЕВ), 136003(нива, собственост на МИЛКА ЕНЧЕВА МИНКОВА), 136004(нива, собственост на МАРИН ЕНЧЕВ МИНКОВ), 136005(нива, собственост на н-ци ВАСИЛКА ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА), 136011(нива, собственост на н-ци АХМЕД АЛИЕВ БЕЛБЕРОВ), 136017(нива, собственост на СТОЯНКА ПЕТРОВА БОШКОВА), 608(полски път, общинска собственост); в землището на с. Дрянковец, община Айтос: 58(полски път, общинска собственост), 41(полски път, общинска собственост), 59(полски път, общинска собственост), 33015(нива, собственост на н-ци НЕДЕЛЧО СЕМОВ ПЕТРОВ), 33017 (нива, собственост на н-ци ГЕРГА ДИМИТРОВА УЧКОВА), 33054(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 33055(нива, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 38(полски път, общинска собственост), 31022(нива, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 31023(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 32015(нива, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 44(полски път, общинска собственост), 286(дере, общинска собственост), 29014(нива, собственост на н-ци МИТЮ КОЛЕВ СТАНЧЕВ), 29015(нива, собственост на н-ци МАРИЯ ЯНЕВА ЖЕЛЕВА), 29039(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 29040(нива, собственост на ИВАН ХРИСТОВ ЧАКЪРОВ), 30001 (нива, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 30002(нива, собственост на н-ци ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТАЙКОВ), 102012(нива, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 102013(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 102015(нива, собственост на н-ци РАДА КОЛЕВА СТАНЧЕВА), 193(полски път, общинска собственост), 33047 (нива, собственост на н-ци ПЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА), 42069(нива, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 42070(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 67(полски път, общинска собственост), 137(пасище мера, общинска собственост), 36024(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД, КРАСИМИР ДИМИТРОВ), 36025(нива, собственост на КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ), 36028(нива, собственост на ВЛАХИНЯ ЦВЕТАНОВА ЗЛАТЕВА), 38001(нива, собственост на н-ци СТОЙКА ИВАНОВА МЪРМЪРОВА), 38002(нива, собственост на ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА), 38003(нива, собственост на н-ци ЖЕЛЮ ДИМИТРОВ НОВАКОВ), 38004(нива, собственост на н-ци МАРИЯ ИВАНОВА ТРИФОНОВА), 42029(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 250(полски път, общинска собственост), 42063(нива, собственост на ПЕНКА КОЛЕВА АНДОНОВА), 46001(нива, собственост на н-ци РУСАНА АТАНАСОВА ГОДУЛОВА), 319(полски път, общинска собственост), 79(полски път, общинска собственост), 52015(нива, собственост на н-ци МИНКА МАРТИНОВА РАЙНОВА), 56001(нива, собственост на н-ци МАРИЯ КОЛЕВА СТАЙКОВА), 73021(пасище, мера, собственост на СТОЯНКА ИВАНОВА СЛАВОВА), 148(полски път, общинска собственост), 128(полски път, общинска собственост), 76003(пасище, мера, собственост на н-ци МИНЧО ХРИСТОВ КЪРДЖИЛОВ), 76013(пасище, мера, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД, КРАСИМИР ДИМИТРОВ), 119(полски път, общинска собственост), 56012(нива, собственост на КОЛЮ ГЕШЕВ КОЛЕВ), 56020(нива, собственост на ГЕОРГИ ДИНЕВ ТОНЕВ), 74022(пасище, мера, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД, КРАСИМИР ДИМИТРОВ), 110 (пасище мера, общинска собственост), 116(полски път, общинска собственост), 56002(нива, собственост на н-ци ЗЛАТИ ПЕТКОВ ГЕНЧЕВ), 56003(пасище, мера, собственост на н-ци КОЛЮ ИВАНОВ КЪЛЧИШКОВ), 73007(пасище, мера, собственост на н-ци КОЛЮ РАШКОВ КОЛЕВ), 73019(пасище, мера, собственост на ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ), 73020(пасище, мера, собственост на н-ци ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТАЙКОВ), 73032(пасище, мера, собственост на КОЛЮ СТОЯНОВ ДРАГАНОВ), 73040 (пасище, мера, собственост на АНТОН ПАНАЙОТОВ РАШЕВ), 73181(пасище, мера, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 73182(пасище, мера, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 106(полски път, общинска собственост), 107(пасище мера, общинска собственост), 64001(изоставена орна земя, собственост на н-ци СТОЮ КРЪСТЕВ СТОЕВ), 66005(изоставена орна земя, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 66016(изоставена орна земя, собственост на СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА), 66017(изоставена орна земя, собственост на ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА), 70002 (пасище, мера, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 70008(пасище, мера, собственост на н-ци КОЛЮ ИВАНОВ КЪЛЧИШКОВ), 70009(пасище, мера, собственост на ГЕОРГИ ДИНЕВ ТОНЕВ), 70011(пасище, мера, собственост на СТАНЮ ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ), 70012(пасище, мера, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 73008(пасище, мера, собственост на МАРИЙКА ДИНЕВА КАРАБАДЖАКОВА), 73009(пасище, мера, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 73013(пасище, мера, собственост на н-ци СТАНКА ДИМИТРОВА РАДУКОВА), 73029(пасище, мера, собственост на ПЕТЪР КАРАМФИЛОВ ДИЧЕВ), 97(пасище мера, общинска собственост), 99(полски път, общинска собственост), 100(полски път, общинска собственост), 106(полски път, общинска собственост), 68001(изоставена орна земя, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 68007(изоставена орна земя, собственост на КЕРА СТАЙКОВА ИВАНОВА, ПЕНКА СТАЙКОВА СТАЙКОВА), 68004(изоставена орна земя, собственост на РУМЯНА МИХОВА ДРАГАНОВА, МАРИЯНА МИХОВА ГАЙДОВА), 68005(изоставена орна земя, собственост на КЕРА ГЕОРГИЕВА ФИЛЧЕВА), 68006(изоставена орна земя, собственост на ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА), 69008(пасище, мера, собственост на н-ци ЩЕРИОН АЛЕКСИЕВ СТАЙКОВ), 69012(пасище, мера, собственост на БОЙКА ПЕЕВА РАЙЧЕВА). Обща дължина на новопроектираните пътища-15913м.
 Участъци, в които трасетата на ел.кабелите преминават извън пътищата в землището на с. Дрянковец, община Айтос : 246(полски път, общинска собственост), 206(пасище мера, общинска собственост), 204(пасище мера, общинска собственост), 251(полски път, общинска собственост), 191(полски път, общинска собственост), 322(полски път, общинска собственост), 193(полски път, общинска собственост), 102013 (нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 31023(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 30001(нива, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 29039(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 44(полски път, общинска собственост), 33055(нива, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 33054(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 42069(нива, собственост на "АГРОРИНГ" ООД), 42070(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 42029(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 203(пасище мера, общинска собственост), 251(полски път, общинска собственост), 322(полски път, общинска собственост), 136(пасище мера, общинска собственост), 317(дере, общинска собственост), 324(полски път, общинска собственост), 319(полски път, общинска собственост), 73181(пасище, мера, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 110(пасище мера, общинска собственост), 73039 (пасище, мера, собственост на СТАНКА ПАВЛОВА ДРАГНЕВА), 115(полски път, общинска собственост), 74022(пасище, мера, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД, КРАСИМИР ДИМИТРОВ), 66005(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 68001(нива, собственост на "ЕНЕРДЖИ 5" АД), 203(пасище, мера, собственост на н-ци СТАЙКО ПАВЛОВ ЯНЕВ), 307(полски път, общинска собственост), 201(пасище мера, общинска собственост), 308(дере, общинска собственост), 118111(нива, общинска собственост), 118074(нива, общинска собственост), 119059(лозе, общинска собственост), 118012(изоставена орна земя, общинска собственост), 118010(нива, собственост на н-ци КОЛЮ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ), 118009(нива, собственост на н-ци ЖЕЛЮ ДИМИТРОВ НОВАКОВ), 118008(нива, общинска собственост), 118013(нива, общинска собственост), 118015(нива, собственост на ХРИСТО ПЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ), 118016(нива, общинска собственост), 118018(нива, собственост на н-ци ЖЕЛЮ РУСЕВ ЖЕЛЕВ), 118017(изоставена орна земя, н-ци МАРИЯ ЯНЕВА ЖЕЛЕВА), 118019(изоставена орна земя, собственост на н-ци КАЛИНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА), 118020(лозе, собственост на н-ци ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ДЖЕЛЕПОВ), 118023(изоставена орна земя, собственост на н-ци ТРИФОН БОГДАНОВ ИВАНОВ), 118024 (лозе, собственост на ТОДОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ), 118025(изоставена орна земя, собственост на ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ СОТИРОВ), 118028(нива, собственост на н-ци ЕДРЮ ЦВЯТКОВ КЪНЕВ), 118030(нива, собственост на н-ци РАДА КОЛЕВА СТАНЧЕВА), 118032(нива, собственост на МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА РАЙНОВА), 118033(изоставена орна земя, собственост на ТОДОРА ИЛЧЕВА ГЕНОВА), 118035(нива, собственост на СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ), 118034(изоставена орна земя, собственост на н-ци СЛАВИ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ), 253(пасище мера, общинска собственост), 251(полски път, общинска собственост), 91002(нива, собственост на н-ци ГЕОРГИ ЯНЕВ ПАВЛЕКОВ), 91001(нива, собственост на н-ци ИВАН НИКОЛОВ ПРЪЧОНСКИ), 311(залесена гора, собственост на МЗГ-ДЛ/ДДС), 168(полски път, общинска собственост), 80005(пасище, мера, собственост на н-ци ЖЕЛЮ РУСЕВ ЖЕЛЕВ), 140(полски път, общинска собственост), 148(полски път, общинска собственост), 76003(пасище мера, собственост на н-ци МИНЧО ХРИСТОВ КЪРДЖИЛОВ), 319(полски път, общинска собственост).
 Проектът се намира в дирекция „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. (Обявлението е обнародвано в бр.2/08.01.2013г. на Държавен вестник). 09.01.2013 г.