З А П О В Е Д № РД-08-956 гр. Айтос 11.12.2012г.

З А П О В Я Д В А М:

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за извършване на  търговска дейност, за срок от 3 години на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ търговска сграда с полезна площ 348 кв.м, находяща се на ул.”Николай Лъсков” в кв.3-А, УПИ V, по плана на гр.Айтос, утвърден 1986г., с граници: изток- зелена площ в кв. 3-А, юг- улица, запад- УПИ IV в кв. 3-А, север- УПИ III в кв.3-А по плана на гр.Айтос, утвърден 1986г..
2. Определям начална тръжна цена 1948.80лв. /без ДДС/ месечен наем, съгласно Решение на Общински съвет гр.Айтос №108/03.09.2008 г., допълнено с Решение на Общински съвет гр.Айтос №207/09.04.2009 г. и  Заповед № РД-08-204/07.05.2009 г. на кмета на Община Айтос за Базисните наемни цени, стъпка за наддаване 150.00 лв. /без ДДС/.
3.Депозит за участие в търга – 1000.00лв./хиляда лева/, който се внася в касата на Общината /стая №10/ или по банков път: ТБ Алианц България АД, клон Бургас, IBAN: BG 07BUIN78553380820030, BIC: BUINBGSF.
 4.Утвърждавам тръжна документация на стойност 50.00лв./Петдесет лева/ с ДДС за един комплект, която се получава до 16.00ч. на 02.01.2013г. от Центъра за услуги и нформация на гражданите срещу представяне на фактура за внесена сума в касата на ЦУИГ.
 5.Търгът да се проведе на 04.01.2022 г. от 10.00ч. в малката заседателна зала на Община Айтос.
 6.До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица.
 7.Тръжната документация за участие в търга се окомплектова и поставя в непрозрачен бял плик и се подава от участника до 16.00ч. на 03.01.2013г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към Общината. Тръжната документация трябва да съдържа следните документи
7.1 заявление за участие в търга- 1бр.
7.2 декларация /по образец/ – 1 бр.
7.3 удостоверение от отдел „Местни данъци и такси”
7.4 удостоверение от общината за липса на задължения по договор
7.5 квитанция за внесен депозит
7.6 фактура за закупена тръжна документация
7.7 удостоверение за актуално състояние на фирмата; ЕИК
7.8 пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
8. Утвърждавам тръжна документация както следва:
    - Копие от заповед за насрочен търг
    - Заявление за участие
    - Искане за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
    - Заявление за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос
    - Декларация за оглед
    - Тръжни условия
    - Скица №1324/07.12.2012 г. на имот ул.”Николай Лъсков” в кв.3-А, УПИ V   
- Акт за общинска собственост №685 и акт за общинска собственост №906
    - Договор за наем /проект/
    - Извлечение от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

9.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 03.01.2013г. от 9.00ч. до 16.00ч. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се яви за сключване на договор.
Настоящата заповед да се обяви в един местен ежедневник и на видно място в сградата на Общинска администрация в 3-дневен срок от издаването й.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Димова – Зам. кмет на Община Айтос.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общината
  
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС