О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т АЙТОС
13.12.2021

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Връчване награди на Община Айтос за спортист и треньор на 2012 година.

2.  Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

3. Предложение от Ружди Хасан – председател на Общински съвет –Айтос, относно промяна в състава на Постоянна комисия към Общински съвет Айтос.

4. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за кандидатстване на СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013г.

5. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за кандидатстване на ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос по Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция 2007-2013г.

6. Докладна записка от група общински съветници към общински съвет – Айтос, относно отмяна Решение № 121 от 27.06.2012г. на Общински съвет – Айтос и промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на община Айтос.

7. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна в Наредба №1 от 26.02.2003г.„за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос” относно таксата за битови отпадъци.

8. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно план-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2013г.

9. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на ОС „Земеделие” – Айтос безвъзмездно право на ползване за помещение – частна общинска собственост.

10. Докладна записка от Атанас Гиргицов - управител на „Генгер” ЕООД, относно даване на съгласие за ползване на заем от страна „Генгер”ЕООД.

11. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на свободни общински маломерни имоти от общински поземлен фонд.

12. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем или аренда на свободни общински и училищни земеделски земи.

13. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отмяна на действаща и приемане на нова тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на територията на Община Айтос. 

14. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на улична регулация и определяне на прилежащ терен към масивна сграда, представляваща поземлен имот №4513 в кв. 47А по плана на гр. Айтос и обособяването му в нов УПИ VІІ с отреждане „за КОО”.

15. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на имоти – общинска собственост на общопрактикуващи лекари и стоматолози.

16. Докладна записка от Станка Господинова – директор дирекция „ФСДУС” в Община Айтос, относно одобряване направените разходи за командировки от Кмета на Община Айтос.

17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х-233, кв.23 по плана на с. Карагеоргиево.

18. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН