Обществена поръчка чрез публична покана за охрана на обекти собственост на община Айтос