СЪОБЩЕНИЕ
 Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите, че от 20 февруари 2013г. са изчислени новите местни данъци и такси - данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци за 2013г. Информацията за тях вече е налична в сайта: www.mestnidanaci.info, както и на сайта на общината: www.aitos.org.
Задълженията могат да се плащат от 01.03.2013г. по банковата сметка на Общината, с пощенски запис или в брой, както следва:
  - за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.;
 - за селата Карагеоргиево, Тополица, Мъглен, Пещерско, Караново, Черноград, Пирне и Чукарка - в кметствата, при специалистите по административно обслужване;
 - за селата Черна Могила, Поляново, Малка Поляна, Лясково, Зетьово, Съдиево, Дрянковец и Раклиново - в кметствата, при кметовете и кметските наместници на съответните населени места.
 Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок от 1.03.2013г. до 30.06.2013г. На предплатилите за цялата година в срок от 1.03.2013г. до 30.04.2013г. се прави отстъпка от 5 на сто.