“ГЕНГЕР” ЕООД – АЙТОС

На основание чл.60 ал.1 от Наредба 3/2008 г. За условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на дружества

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Обявявам публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години, следния недвижим имот находящ се в п.и. 1017 извън регулационния план на гр.Айтос, местност – “Лесопарка”, адрес: гр. Айтос, ул. Паркова №60, както следва:
Търг №1 – помещение с площ 9 кв.м. – занаятчийска работилница, при начална тръжна цена 1,05 лв/кв.м. на месец без ДДС.
2. Търгът ще се проведена 27.02.2022 г.в административната сграда на “Генгер” ЕООД, гр. Айтос, ул. Паркова №60 в следния час 10.00 часа.
3. Депозита за участие в търга е в размер на 20 лв.
4. Оглед на обекта – всеки работен ден до 26.02.2013г. от 9.00 до 16.00 часа срещу представен документ за закупена тръжна документация.
5. Тръжна документация за търга може да закупите от касата на дружеството всеки работен ден до 26.02.2022 г. от 9.00 до 16.00часа.
6. Депозит за участие в размер на 20.00 лв. За търга, може да се внесе в касата на дружеството всеки работен ден до 26.02.2013г. от 9.00 до 16.00часа.
7. Заявление за участие и придружаващите го документи поставени в запечатан непрозрачен плик върху който е отбелязано името на кандидата, адреса за кореспонденция и търга за който се подават, се приемат в касата на дружеството всеки работен ден до 26.02.2022 г. от 9.00 до 16.00 часа.
8. Помещението предмет на търг се отдава единствено с цел същото да бъде използвано за осъществяване на традиционни занаяти и/или продажба на занаятчийски изделия и услуги.
9. Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
10. Настоящата заповед да се уповести публично чрез обява в един местен ежедневник и да се изложи в административната сграда на Община Айтос и “Генгер” ЕООД.

Управител: Атанас Гиргицов