З А П О В Е Д № РД-08-176, гр. Айтос 19.02.2013г.

З А П О В Я Д В А М:

 1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години следните недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:
 1.1. Помещение №7 на ет.3 в сградата на бившето АПК, ул.”Васил Левски”№5 с площ 14 кв.м. в кв.161, ПИ 1980 по плана на гр.Айтос, при граници на целия имот: улици, им.пл.№1966, 1967, 1968, 1969 и 1978, с начална тръжна цена – 84.00лв. /осемдесет и четири лева/ без ДДС месечен наем и стъпка за наддаване – 8.00лв./ осем лева/, отредено за офис. За имота е съставен АОС №718/16.08.2000 год.
 1.2. Помещение №9 на ет.3 в сградата на бившето АПК, ул.”Васил Левски”№5 с площ 16 кв.м. в кв.161, ПИ 1980 по плана на гр.Айтос, при граници на целия имот: улици, им.пл.№1966, 1967, 1968, 1969 и 1978, с начална тръжна цена – 96.00лв. /деветдесет и шест лева/ без ДДС месечен наем и стъпка за наддаване – 9.00лв./ девет лева/, отредено за офис. За имота е съставен АОС №718/16.08.2000 год.
1.3. Помещения с обща площ 25.50 кв.м., представляващи:
Две помещения с площ 9 кв.м. и 6 кв.м., предназначени за офис и едно помещение с площ 10.5 кв.м., предназначено за складово помещение, находящи се в дървени бараки на ул.”Щерю Русев”№4 и ул.”Софроний” в кв.136, УПИ І по плана на гр.Айтос, при граници на целия имот - от всички страни улици. За имота е съставен АОС №2537/24.02.2011г.
Посочените имоти в т.1.3. се отдават като един обект, с начална тръжна цена 108.90 лв. без ДДС и стъпка за наддаване 10 лв.
Началните тръжни цени са съобразени с  Решение №254, Протокол №16/23.01.2013 г., допълнено с решение №207/ Пр.20/09.04.2009г. за базисните наемни цени на Общински съвет гр.Айтос.
2.Депозит за участие в търга – 500.00лв./петстотин лева/, за всеки обект, който се внася в касата на Общината /стая №10/ или по банков път: ТБ Алианц България АД, клон Бургас, IBAN: BG 07BUIN78553380820030, BIC: BUINBGSF в срок до 12.00ч. на 11.03.2013г.
  3.Утвърждавам тръжна документация на стойност 40.00лв. /Четиридесет лева/ без ДДС за един комплект, която се получава до 10.00ч. на 11.03.2013г. от Центъра за услуги и информация на гражданите срещу представяне на фактура за закупена тръжна документация в касата на ЦУИГ. За всеки обект се закупува отделна документация.
 4.Търгът да се проведе на 12.03.2022 г. от 10.00ч. в малката заседателна зала на Общината.
5.До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица.
 6.Тръжната документация участие в търга се окомплектова и поставя в непрозрачен бял плик и се подава от участника до 12.00ч. на 11.03.2013г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към Общината. Тръжната документация трябва да съдържа следните документи:
 6.1.заявление за участие в търга – 1 бр.
6.2 декларация за оглед на имота – 1 бр.
6.3 удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
6.4 удостоверение от Общината за наличие или липса на задължения по сключени договори
6.5 документ за внесен депозит
6.6 документ за закупена тръжна документация
6.7 юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър
6.8пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
6.9 копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ
При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
7. Утвърждавам тръжна документация както следва:
     - Копие от Заповед за насрочен търг
     - Заявление за участие
     - Искане за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
     - Заявление за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос
     - Акт за общинска собственост №718 (за помещения в т.1.1 и т.1.2.) и акт за общинска собственост №2537 (за помещения в т.1.3.)
     - Декларация за оглед
     - Тръжни условия
     - Договор за наем /проект/
8.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 12.00ч. на 11.03.2013г. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
     9.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и гаранция за изпълнение на договора, в размер на един месечен наем, както и да представи застрахователна полица за сключена застраховка срещу пожар и природни бедствия.
 Настоящата заповед да се обяви във вестник ”Народен приятел” и да се постави на информационното табло на Общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общината.
  
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС