З А П О В Е Д № РД – 08 – 188, 20.02.2013г. гр.Айтос

З А П О В Я Д В А М:

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на обекти частна общинска собственост, за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен произход, представляващи закрити сергии/павилиони/ с номера 9, 10, 12, 13 и 16 находящи се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос, с площ от 4,40 кв. м, с начална тръжна цена – 17,60 лв. /седемнадесет лева и 60 ст./ без ДДС месечен наем.
2.Търгът да се проведе на 12.03.2013г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена – 1,76 лв. /един лев и 76 ст./
4.Определям депозит за участие в размер на 200,00 лв. /двеста лева/ за един обект, внесен до 12:00часа на 11.03.2013г.
5.Определям гаранция по изпълнение на договора в размер на един месечен наем с ДДС.
6.Утвърждавам тръжна документация на стойност 40,00 лв. /четиридесет лева/ без ДДС за обект.
 7.Тръжната документация може да бъде закупена от Центъра за услуги и информация на граждани до 10:00 часа на 11.03.2022 г. включително.
8.Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 12:00 часа на 11.03.2013г. включително, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
9.Заявления за участие, поставени в непрозрачен запечатан плик се приемат до 12:00 часа  на 11.03.2013г. в ЦУИГ на общината.
10.Заповедта да се обяви като се публикува във вестник „Народен приятел”, да се постави на видно място в сградата на общинска администрация и да се излъчи по местния радиовъзел.
11.Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.


ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос