Вход


ЗАПОВЕД № РД – 08 – 24306.03.2013 г., гр. Айтос

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на конкурс за възлагане на пътническите превози по републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Айтос.
2. Конкурсът се провежда от Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, тел.: 0558 /  25786.
3. Предмет на конкурса: обслужване на автобусни линии от квотата на Община Айтос по общинската, областната и републиканската транспортни схеми, както следва:
3.1. по републиканска схема:
- Айтос – Варна
- Айтос – Шумен
3.2. по областна схема:
- Айтос – Бургас
- Айтос – Скалак
- Айтос – Люляково
- Айтос – Слънчев бряг /целогодишна/
- Айтос – Слънчев бряг /сезонна/
3.3. по общинска схема:
- Айтос – Дрянковец
- Айтос – Лясково
- Айтос – Зетьово
- Айтос –  Карагеоргиево – Тополица – гара Черноград – Черноград – Раклиново
- Айтос – Пещерско – Мъглен – Черна могила
- Айтос – Карагеоргиево – Тополица – гара Черноград – Черноград
- Айтос – Пирне – Чукарка
- Айтос – Карагеоргиево – Поляново
- Айтос – Пирне – Караново – Айтос
- Айтос – Малка поляна
- Айтос – Караново
- Градска линия № 1
3.4. Гореописаните линии са разделени в два патека, както следва:

І Пакет

Линия Брой курсове
Айтос – Бургас – Айтос в часовете: от 06:00 до 19:00 часа, през час на всеки кръгъл час, а през лятото до 20:00* 30
Айтос – Черноград – Раклиново – Айтос 4
Айтос – Черноград – Айтос 2
Айтос – Чукарка – Айтос 2
Айтос – Караново – Айтос 4
Айтос – Черна могила – Айтос 6
Айтос – Пирне – Караново – Айтос  2
Айтос – Скалак – Айтос  2
Айтос – Поляново – Айтос  4


ІІ Пакет

Линия Брой курсове
Айтос – Дрянковец – Айтос 4
Айтос – Лясково – Айтос 4
Айтос – Малка Поляна – Айтос 4
Айтос – Зетьово – Айтос 4
Айтос – Варна – Айтос 2
Айтос – Шумен – Айтос  2
Айтос – Слънчев бряг – Айтос (през Руен - целогодишна) 4
Айтос – Слънчев бряг – Айтос (през Миролюбово – сезонна) 4
Айтос – Люляково – Айтос 4
Градска линия Айтос 

4. Основание за провеждане на конкурса: Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и решение № 130 от 27.06.2012г. на Общински съвет – Айтос.
5. Изисквания към кандидатите:
5.1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Наредба № 33 от 3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ, както и на обявените конкурсни изисквания.
5.2. За всеки пакет може да се кандидатства само с едно предложение и същото трябва да обхваща всички линии от пакета.
5.3. За провеждането на конкурса е необходимо да се яви поне един кандидат, който отговаря на обявените условия.
5.4. Автобусите, които ще се използват за обществен превоз на пътници по маршрута Айтос – Бургас и обратно, включително и резервните, трябва да са категория М2 или М3,  клас В или клас ІІІ.
6. Срок на действие на договорите: 10 /десет/ години.
7. Цена на конкурсната документация: 100 /сто/ лв. без ДДС.
8. Конкурсната документация се закупува от ЦУИГ на Община Айтос до 17:00ч. на 11.04.2013г.
9. Заявление за участие в конкурса, ведно с необходимите документи, се подават в запечатан, непрозрачен плик до 15:00ч. на 12.04.2013г. в ЦУИГ на Община Айтос.
10. Гаранция за участие в конкурса: 500 /петстотин/ лв. Гаранцията се внася в касата на общината – ст.№ 10, ет.1.
11. Документите за участие в конкурса ще се отварят и разглеждат от 10:00ч. на 15.04.2013г. в малката ритуална зала на общината.
12. За изпълнението на всеки пакет кандидатът трябва да гарантира 100 % покриване на курсовете с МПС и да разполага с не по-малко от 3 % резервни МПС от общия брой необходими за съответния пакет, като минимума автобуси за всеки пакет е съответно: за пакет І -  5 /пет/ броя основни и 1 /един/ брой резервен; за пакет ІІ – 6 /шест/ броя основни и 1 /един/ брой резервен.
13. Настоящата заповед да се публикува в един централен и един местен ежедневник, както и на електронната страница на Община Айтос.
14. Изпълнение на настоящата заповед възлагам на отдел „Стопански” при дирекция „ФСДУС”.
15. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.


ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС