Вход


ИЗГРАДЕНО И ОБОРУДВАНО Е ЗАЩИТЕНОТО ЖИЛИЩЕ В АЙТОС
28.05.2021
На 28 май в Община Айтос се проведе заключителна пресконференция по проект „Изграждане на защитено жилище в гр.Айтос”, финансиран по ОП „Регионално развитие”. Екипът за управление на проекта с ръководител Мариана Димова – Зам. кмет на община Айтос представи основните цели, задачи и дейности и постигнатите резултати  през периода на реализация.
Проектът стартира с подписване на Договор между Община Айтос и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 16.02.2022 г. Беше проведена процедура за избор на изпълнител  на строително-монтажни работи и на 09 октомври 2012 г.Община Айтос подписа договор с „Бургстрой” ООД гр.Бургас.
С официалната първа копка на 25 октомври м.г. беше даден стартът на строителството на сградата на Защитеното жилище в Айтос. След проведена процедура на изпълнител на строително-монтажните работи беше избрана бургаската фирма „Бургстрой” ООД, която спази сроковете за изграждането на едноетажната сграда в един от кварталите на Айтос.  Резулатът от проекта е обзаведено и оборудвано Защитено жилище.Подписани са всички необходими приемателни документи за обекта. Въведен е в експлоатация и е издадено разрешение за неговото ползване. 
Стойността проекта е 413 581,89 лв.
Защитеното жилище ще осигури пълноценен живот на 8 младежи с увреждания над 18 години, които ще бъдат изведени от специализираните институции. Младите хора ще живеят в среда близка до семейната. Ще им бъдат предоставени грижи и услуги според потребностите им.
В Защитеното жилище младежите ще се настанят дългосрочно и ще бъдат подпомогнати от професионалисти. С цел финансовото осигуряване на социалната услуга в началото на май тази година, Община Айтос кандидатства с второ проектно предложение. Айтос ще участва в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Компонент : Разкриване на социални услуги в общността