Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

Запазете спокойствие - сигналите са учебни!
[Целият текст на новината]
ПОКАНА
08.04.2022

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ТЕМА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ НА БАЗАТА НА РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ”


[Целият текст на новината]
ПОКАНА
08.04.2022
За заключителна пресконференция по проект: „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Айтос» №BG161PO001/1.1-09/2010/017. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

[Целият текст на новината]

   1,