З А П О В Е Д № РД-08-952 гр. Айтос, 07.12.2012г

З А П О В Я Д В А М:

 1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години следните недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:
 - 1.1. Част  от сграда –с площ 38.1кв.м. и складова площ 10.2кв.м., находяща се в кв.21, им.пл.№2163 по плана на гр. Айтос, с граници на имота: изток- зелена площ; запад- улица; север- улица; юг- улица, начална тръжна цена – 249.00лв. /Двеста четиридесет и девет лева/ без ДДС месечен наем и стъпка за наддаване – 24.00лв./Двадесет и четири лева/. Началната тръжна цена е съобразена с  Решение №108, Протокол №13/03.09.2008 г., допълнено с решение №207/ Пр.20/09.04.2009г. за базисните наемни цени  на Общински съвет гр.Айтос. За имота има съставен АОС №158/22.01.1999 год.
- 1.2.Част от сграда – автогара, с площ 7 кв.м., находяща се в кв.21, им.пл.№2163 по плана на гр. Айтос, с граници на имота: изток- зелена площ; запад- улица; север- улица; юг- улица, начална тръжна цена – 42.00лв./Четиридесет и два лева/ без ДДС месечен наем и стъпка за наддаване – 4.00лв./Четири лева/. Началната тръжна цена е съобразена с  Решение №108, Протокол №13/03.09.2008 г., допълнено с решение №207/ Пр.20/09.04.2009г. за базисните наемни цени  на Общински съвет гр.Айтос. За имота има съставен АОС №158/22.01.1999 год.
- 1.3. Павилион за хранителни стоки в гр.Айтос, ул.”Шейново” №4 (в двора на болницата), на площ 20 кв.м., находящ се в им. п №4226 в кв.204 при граници на имота: север- улица; изток- улица; юг- ОУ „Ат. Манчев”; запад- улица, начална тръжна цена- 64.00 лв. /шестдесет и четири лева/ без ДДС и стъпка за наддаване 6.00 лв./шест лева/. Началната тръжна цена е съобразена с  Решение №108, Протокол №13/03.09.2008 г., допълнено с решение №207/ Пр.20/09.04.2009г. за базисните наемни цени  на Общински съвет гр.Айтос. За имота има съставен АОС №143.
2.Депозит за участие в търга – 1000.00лв./хилядa лева/, за всеки обект, който се внася в касата на Общината /стая №10/ или по банков път: ТБ Алианц България АД, клон Бургас, IBAN: BG 07BUIN78553380820030, BIC: BUINBGSF.
  3.Утвърждавам тръжна документация на стойност 50.00лв./Петдесет лева/ с ДДС за един комплект, която се получава до 16.00ч. на 04.01.2013г. от Центъра за услуги и информация на гражданите срещу представяне на фактура за закупена тръжна документация в касата на ЦУИГ. За всеки обект се закупува отделна документация.
 4.Търгът да се проведе на 08.01.2022 г. в малката заседателна зала на Общината както следва:
4.1- За имот: Част  от сграда – автогара с площ 38.1кв.м. и складова площ 10.2кв.м., находяща се в кв.21, им.пл.№2163 по плана на гр. Айтос, с граници на имота: изток- зелена площ; запад- улица; север- улица; юг- улица- в 10.00 ч.
4.2- За имот: Част от сграда – автогара с площ 7 кв.м., находяща се в кв.21, им.пл.№2163 по плана на гр. Айтос, с граници на имота: изток- зелена площ; запад- улица; север- улица; юг- улица- от 10.15 ч.
4.3- За имот: Павилион за хранителни стоки в гр.Айтос, ул.”Шейново” №4 (в двора на болницата), на площ 20 кв.м., находящ се в им. п №4226 в кв.204 при граници на имота: север- улица; изток- улица; юг- ОУ „Ат. Манчев”; запад- улица- от 10.30 ч.
5.До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица.
 6.Заявления за участие да се приемат в запечатан плик до 16.00ч. на 07.01.2012г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към Общината. Към заявлението да се приложат следните документи:
6.1 декларация /по образец/ – 1 бр.
6.2 удостоверение от отдел „Местни данъци и такси”
6.3 удостоверение от Общината за липса на задължения по договор
6.4 квитанция за внесен депозит
6.5 фактура за закупена тръжна документация
6.6 удостоверение за актуално състояние на фирмата; ЕИК
6.7 пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
Изискванията по т.6 се прилагат за участници ЮЛ/ЕТ
При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
 7.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 07.01.2013г. от 9.00ч. до 16.00ч. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
8. Утвърждавам тръжна документация както следва:
    - Копие от Заповед за насрочен търг
    - Заявление за участие
    - Искане за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
    - Заявление за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос
- Скица №45/09.01.2008 година
    - Акт за общинска собственост №158/22.01.1999 година и акт за общинска собственост №143/09.10.1998 година
    - Декларация за оглед
    - Тръжни условия
    - Договор за наем /проект/
    - Извлечение от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
9. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта спечелилият кандидат следва да внесе месечния наем и гаранция за изпълнение на договора, в размер на един месечен наем.
 Настоящата заповед да се обяви в един местен ежедневник и на видно място в сградата на Общинска администрация в 3-дневен срок от издаването й.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Димова – Зам. кмет на Община Айтос.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общината
  
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС