Вход


С ъ о б щ е н и е - 05.08.2013г.
    Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(ДВ бр.25 от 2003 год., изм. ДВ бр.3 от 2006 год) ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС уведомява жителите на гр.Айтос и останалите населени места на общината за инвестиционното предложение на Община Айтос: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ „BGS 1004 - /І-6/ - АЙТОС - КАРАГЕОРГИЕВО - ТОПОЛИЦА - ГРАНИЦА ОБЩИНА / АЙТОС – КАРНОБАТ / КЛИКАЧ - /1-б/”, ПОДОБЕКТИ: УЧАСТЪК 1: КРАЙ НА РЕГУЛАЦИЯ ГР. АЙТОС-НАЧАЛО НА РЕГУЛАЦИЯ С.КАРАГЕОРГИЕВО И УЧАСТЪК 2: КРАЙ НА РЕГУЛАЦИЯ С.КАРАГЕОРГИЕВО – НАЧАЛО НА РЕГУЛАЦИЯ С.ТОПОЛИЦА”.
                                         ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ 
                                         КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС