Вход


class="loginBtn" value="Вход"/>
ВЪПРОСИ ОТ КРЪГЛА МАСА „СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА В РИСК”
от Керанка Байчева
04.11.2021
На 21 октомври 2010 г. в  заседетелната зала на Община - Айтос се проведе Кръгла маса „Социална работа с деца в риск”. Събитието се явява заключителен етап и обобщава постиженията, проблемите и тенденциите, констатирани при реализацията на проект „Център за работа с деца и семейства”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В срещата участваха Заместник кмета на Община Айтос, Председателя на Общински съвет – Айтос, Директор на Дирекция „Социално подпомагане”, Началник отдел „Закрила на детето”, Директор на Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” на Община Бургас, Директора на РПУ – град Айтос, екипа на проекта, експерти от различни социални служби, доброволци, партньори и приятели. Броят на участниците бе 39 души, който сам по себе си е показателен за осъзнатата важност да се дискутират перспективите за развитие на социалните услуги в общността и отговорността на представителите на ключовите социални служби и организации от община Айтос.
Един от първите изводи за резултатите от изпълнението на този проект е факта, че се обединиха ресурсите на две неправителствени организации Сдружение „Алтернативи” и Сдружение „Равновесие” за постигане на професионално предоставяне на нова социална услуга за деца в риск и техните семейства на територията на Айтос. Същевременно ключов фактор за успеха бе партньорството с ключовите социални служби Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, педагогически съветници, педагози от детските градини, педиатри, Полиция, Пробационна служба, общинска администрация.
            В процеса на провеждане  на кръглата маса бе направен сравнителен анализ на поставените цели и постигнатите резултати от проектните дейности и разгледани условията за продължаване на социалните услуги в общността, насочени към деца и семейства в риск на територията на Община Айтос.
Г-жа Керанка Байчева, ръководител на проекта  представи основните дейности и цели на проекта, трудностите, срещнати при реализацията им, постиженията и успехите на екипа. Цифровите измерения на работата демонстрират изпълнение на планираните показатели – разработени и приложени в практиката 3 консултативни програми, 64 клиента получили краткосрочна социална услуга в центъра, над 250 индивидуални консултации, 2 обучения за 20 представители на социалните служби от Айтос и екипа на проекта, 8 супервизии на работата на екипа и т.н.
Интерес предизвика представянето на г-жа Пенка Добрева, директор на Дирекция „Социално подпомагане”, която предложи на участниците в кръглата маса актуална статистическа информация за децата в риск. Разгледани бяха социалните услуги, предлагани в общността като възможност за надграждане дейността на отдел „Закрила на детето” и превенция на институционализацията на деца в риск. Отчетен бе приносът на екипа на Център за работа с деца и семейства в запълването на обществено осъзната ниша на картата на социалните услуги в Община Айтос – услуги, насочени към семейства и деца в риск.
В последвалата дискусия бяха изказани мнения за успехите на Центъра в тежки случаи на неглижиране на деца, случаи на насилие в семействата и други проблеми.
Г-жа Катя Кръстанова, обучител и супервизор от Фондация „Анимус” – София анализира видовете проблеми, с които потребителите бяха насочвани към Центъра. Най-често това са случаи на нисък родителски капацитет и неглижиране на деца, насилие над деца, в т.ч. домашно насилие, въвличане на деца в родителски конфликт – превенция на „Синдром на родителско отчуждение”, деца с психо-соматични проблеми. Г-жа Кръстанова даде висока оценка на работата на екипа, който израстна професионално за краткия период от осемте месеца на предоставяне на услугата. Отлично разпределяне на работата между специалистите, иновативни подходи, прилагане на подходящи за възрастовата група и индивидуалността на детето методи са сред най-добрите качества на екипната работа.
Г-жа Стели Петева, Директор на Фондация „Институт за социални услуги” представи новия проект „Ние сме мрежата”, който отчасти ще продължи работата на „Център за работа с деца и семейства” и ще осигури устойчивост на социалната услуга, насочена към деца в риск и техните родители.
Присъстващите се обединиха около мнението, че Центърът е необходим и трябва да бъдат положени усилия той да продължи да функционира в бъдеще в полза на общността на Община Айтос, за да се осигури предоставяне на достъпни психо-социални услуги за широк кръг клиенти, без достъп до такива, ако не са на място в града.
Но най-важният въпрос за устойчивостта на социалните услуги в общността, за намиране на ефективен финансов механизъм и предоставяне на услугите не по настоящия  проктен принцип остана без отговор. Този въпрос ще бъде отнесен към всички заинтересовани страни- Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, местна власт.