Вход


Решенията на местния парламент през юли
31.07.2021
На юлското си заседание Общинският съвет в Айтос прие 19 точки, две от предложенията в дневния ред не получиха достатъчно гласове и решение с положителен знак. Отхвърлена беше докладната записка на администрацията за промяна на начина на ползване на имот с площ от 2.854 дка, в землището на гр. Айтос, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”. Не събра мнозинството от гласовете и докладната записка за отдаване под наем или аренда на свободни общински и училищни земеделски земи през 2013 година.Съветниците одобриха докладните записки на кмета Васил Едрев за концесия на четири язовира на територията на общината. Срокът на концесиите ще е не 20, а 15 години, реши Съветът. Приета с много дебати и голямо мнозинство беше и докладна записка от група Общински съветници, относно проект за изменение и допълнение в Наредба №1 от 26.02.2022 год. „За определя и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос” –  в частта за определяне на таксата битови отпадъци. Достатъчно гласове събра и предложението на администрацията за допълване на Годишния план за паша в Община Айтос за 2013 г., приет с решение № 285 от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 27.03.2022 г. Съветът се произнесе положително и за изготвяне на ПУП за „Гробищен парк”, гр. Айтос, където Църковното настоятелство планира да изгради параклис.Прието беше и предложението на кмета Васил Едрев, според което за първи път се гласува Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Айтос. Положително беше становището на общинските съветници и по докладната записка за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода – от сондаж Б-20, находище „Съдиево” изключителна държавна собственост.Общинският съвет реши още да предостави за безвъзмездно ползване спортен обект на Сдружение Футболен клуб „Вихър Айтос”. Ще бъде променен и начинът на ползване на имот № 045025, в землището на с. Чукарка, община Айтос - с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”.Приети бяха докладните записки от кмета Васил Едрев за учредяване на безвъзмездно право на ползване, в полза на „Български пощи” ЕАД и за продажба на недвижими имоти в землището на с. Мъглен, с начин на трайно ползване „нива”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. Публичен търг ще има и за продажбата на недвижим имот с площ 1,110 дка, в м.„Караджака” в землището на с. Тополица, с начин на трайно ползване „нива”. За осем недвижими имота – земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, администрацията да организира публични търгове с явно наддаване, реши още Съветът.Ще бъде отдаден под наем общински имот с площ 585 кв.м., до „Лесопарка” в землището на Айтос – целта е благоустрояването му в зона за отдих с детска площадка. Приета беше и докладна записка от д-р Паруш Парушев – Управител на „МБАЛ – Айтос”ЕООД, гр. Айтос, в която се искаше разрешение за бракуване на ДМА.И през август Общинският съвет ще заседава – лятна ваканция за съветниците не се предвижда поне за сега, стана ясно от коментара на Председателя Ружди Хасан пред местните медии.