Вход


Три общински търговски дружества с отчети за м.г.
15.05.2021

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение от Ружди Хасан – Председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет за дейността на „Авицена” ЕООД, гр.Айтос за 2013 г.

2. Предложение от Ружди Хасан – Председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет за дейността на „Генгер” ЕООД, гр.Айтос за 2013 г.

3. Предложение от Ружди Хасан – Председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет за дейността на „Медицински център І” ЕООД, гр.Айтос за 2013 г.

4. Докладна записка от група общински съветници относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за  следващите три години, и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Айтос.

5. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост.

6. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ VІІ-360, кв.39 по плана на с.Съдиево.

7. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ ХХІ - 4469, 3077 в кв.257 по плана на гр.Айтос.

8. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разделяне на имот № 139029, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Татарски ниви” и промяна на начина на трайно ползване на част от имота с проектен № 139035 и част от имота с проектен № 139034.

9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот № 099236 с площ 1.511 дка и имот № 099238 с площ 2.466 дка, находящи се  в местността  „Хаварите” в землището на с.Карагеоргиево.

10. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти № 311004 с площ 6.450 дка и  № 313003 с площ 1.991 дка, находящи се в землището на гр.Айтос, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

          11. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти № 442001 с площ 16.376 дка и  № 444001 с площ 17.492 дка, находящи се в землището на гр.Айтос, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

12. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 14 бр.

13. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН