Вход


Община Айтос - новини

ПРАЗНИЧНИ СПОРТНИ ПРОЯВИ
ДИМИТРОВДЕН 2013
Спортният афиш тук!

 Grand prix Айтос 2013 по мотокрос ще е на 27 октомври на Мотополигон - Айтос


[Целият текст на новината]
Кметът Васил Едрев и общинските съветници поискаха повече гаранции, че Общината няма да плаща дълга
[Целият текст на новината]
Родолюбиви спомоществователи откликнаха на апела на Община Айтос за подкрепа при подготовката на празничната седмица и  Grand prix Айтос 2013 по мотокрос, които се организират по повод Празника на Айтос – Димитровден 2013.
Кметът на Община Айтос Васил Едрев и Организационният комитет на празниците благодарят от името на айтоските граждани на:

[Целият текст на новината]

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т
А Й Т О С
 

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
 На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.2, изречение последно от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам  Извънредно  ДВАДЕСЕТ  И  ПЕТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  09.10.2021 г. /сряда/ от 10.00 ч.  в  малката /страничната/ заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект за
 Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]
ОБЩИНА АЙТОС, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.2.12-0013- С0001 „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”, и на основание чл.90 ал.1 и 2 и чл.91, чл.67, ал.1, т.2  от Кодекса на труда и във връзка със заповед № РД-08-897/01.10.2013 г  на Кмета на община Айтос, 
                ОБЯВЯВА КОНКУРС

[Целият текст на новината]