Вход


СЪОБЩЕНИЕ
Отварянето на ценовите предложения в провежданата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения при община Айтос по обособени позиции, както следва: 1/ хляб и хлебни изделия; 2/ месо и месни продукти; 3/ мляко и млечни продукти; 4/ консерви; 5/ плодове и зеленчуци; 6/ други хранителни продукти” ще се извърши на 22.03.2011г. (вторник) от 09:00 часа в заседателната зала на общинска администрация.