Вход


З А П О В Е Д № РД-08-526

І.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за извършване на търговска дейност  и за офис за срок от 5 години на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв.166, УПИ І, ул.”Васил Левски” №2 по плана на гр. Айтос, представляващ:
 1.Общинска част от сградата „Младежки дом и бизнесцентър”- Айтос, включваща следните помещения съгласно Проект за разпределение на реалното ползване на Младежки дом – Вариант втори:
В партерната част – първи етаж се отдават следните помещения с обща площ 72 кв.м.:
 1.1.Помещение №17 с площ 20 кв.м.
 1.2.Помещение №23 с площ 52 кв.м.
На втори етаж се отдават следните помещения с обща площ  62кв.м.:
 1.3.Помещение №43 с площ 32 кв.м.
 1.4.Помещение №49 с площ 30 кв.м.
 2.Терен на площ 143/2611кв.м. ид.ч. от общинската част на УПИ І, кв.166 по плана на гр. Айтос. Посочените имоти в т.1 и т.2 се отдават като един обект.
 ІІ.Определям начална тръжна цена – 947.00 лв. /деветстотин четиридесет и седем лева/ без ДДС месечен наем и депозит за участие в търга – 3000.00 лв./три хиляди лева/.
Депозитът се внася в касата на Общината /стая №10/ до 16.00ч. на 10.07.2012г.
 ІІІ.Определям стъпка за наддаване – 90.00лв. /деветдесет лева/
 ІV.Утвърждавам тръжна документация на стойност 50.00лв./петдесет лева/ без ДДС за един комплект, която се получава до 16.00 ч. на 09.07.2012г. от Центъра за услуги и информация на гражданите срещу представяне на фактура за внесена сума в касата на ЦУИГ.
 V.Търгът да се проведе 11.07.2021 г. от 10.00 ч. в стая № 34 на Общината.
 VІ.До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица.
 VІІ.Заявления за участие да се приемат в запечатан плик до 16.00 ч. на 10.07.2012г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към Общината. Към заявлението да се приложат следните документи:
1. декларация /по образец/ – 1 бр.
2. удостоверение от отдел „Местни данъци и такси”
3. удостоверение от Общината за липса на задължения по договор
4. квитанция за внесен депозит
5. фактура за закупена тръжна документация
6. удостоверение за актуално състояние на фирмата; ЕИК
7. пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
Изискванията по т.6 се прилагат за участници ЮЛ/ЕТ
При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
 VІІІ.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 10.07.2012г. от 9.00ч. до 16.00ч. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
 Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общината
 
ВАСИЛ ЕДРЕВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС