Вход


СЪОБЩЕНИЕ - 16.07.2021 г.
 Комисията по разглеждане, оценка и класиране на участниците в провежданата обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Айтос по обособени позиции, както следва: Позиция № 1”Хляб и хлебни изделия”, Позиция № 2”Месо и месни продукти”, Позиция № 3 ”Мляко и млечни продукти”, Позиция № 4”Плодове и зеленчуци”, Позиция № 5 „Консерви”, Позиция №6 „Други хранителни продукти” уведомява всички заинтересовани участници, че отварянето на ценовите предложения в горепосочената обществена поръчка ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА 22.07.2013г. (ПОНЕДЕЛНИК) от 10 часа в малката заседателна зала на община Айтос.