Вход


ЗАПОВЕД № РД- 08-662 гр. Айтос, 17.07.2013г.

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на с.Пещерско и с.Лясково,  както следва:

1.1. Имот  № 000088, с площ 1.602 дка,  находящ се в землището на с.Пещерско.
1.2. Имот  № 125002, с площ  48.426 дка, находящ се в землището на с.Лясково.
1.3. Имот  № 129015, с площ  25.610 дка, находящ се в землището на с.Лясково.

 2. Търговете да се проведат на 06.08.2021 год. от 10:00ч.  както следва:

2.1  ПИ № 000088, землище с.Пещерско, площ 1.602 дка, четвърта категория, НТП „Др.изоставена нива”, актуван с АОС № 3468/12.06.2013г., с начална тръжна цена 731 лв.
2.2. ПИ № 125002, землище с.Лясково, площ 48.426 дка, местност „Бургас кайря”, осма категория, НТП  „Овощна градина” , актуван с АОС № 3450/08.05.2013г., с начална тръжна цена 21 792 лв.
2.3. ПИ № 129015, землище с.Лясково, площ 25.610 дка, местност „Чеменлията”, десета категория, НТП  „Овощна градина” актуван с АОС № 3451/09.05.2013г., с начална тръжна цена 11 371 лв.
 Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност).
3. Определям стъпка на наддаване за всеки отделен имот, както следва.
3.1. За  имот   № 000088  в размер на 50 лв.
3.2. За  имот   № 125002  в размер на 1000 лв.
3.3. За  имот   № 129015  в размер на 500 лв.

            4. Определям депозит за участие за всеки отделен имот, както следва
4.1. За  имот   № 000088  в размер на 200 лв.
4.2. За  имот   № 125002  в размер на 2 200 лв.
4.3. За  имот   № 129015  в размер на 1 200 лв.

 вносими  в брой в касата на Община Айтос (стая 10)  в срок до 12:00 часа на  05.08.2013г.
5. Търговете ще се проведат в малката заседателна зала на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.
6. Срок за подаване на заявления за участие – до 12:00 часа на 05.08.2013г. в деловодството на общината /ЦУИГ/.
           7. Утвърждавам 3 /три/ комплекта тръжна документация за провеждането на търга и проектите на договори към нея. 
8. Закупуването на тръжната документация  на  стойност  48.00 лв. с  ДДС  в  брой
 за всеки отделен имот става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос  до 10:00 часа на  05.08.2013г.
 
 9. Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ търга от 8.00 до 17.00 ч., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

10. До участие в търга се допускат физически и  юридически лица. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик следните документи:
     -  документ за закупена тръжна документация;
     -  документ за внесен депозит;
         -  заявление за участие;
         -  декларация за оглед на имота;
 - удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
         - удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с община Айтос;
         - копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ;
         - юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър;
     - нотариално заверено пълномощно – ако участникът не присъства лично на търга.

 11. Начин на плащане – в 14 - дневен срок от влизане в сила на заповедта спечелилият кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се яви за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”, Радиовъзел - гр.Айтос и да се постави на информационното табло на общината.
Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на отдел „Стопански”.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет  на Община Айтос