Вход


С ъ о б щ е н и е - 05.08.2013г.
Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(ДВ бр.25 от 2003 год., изм. ДВ бр.3 от 2006 год) ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС уведомява жителите на гр.Айтос и останалите населени места на общината за инвестиционното предложение на Община Айтос: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В ЛЕСОПАРК „СЛАВЕЕВА РЕКА” ГРАД АЙТОС”.

                                          ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ
                                          КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС