Вход


О б я в а - 12.06.2014г.
Община Айтос открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на търговско дружество с общинско участие в капитала „Авицена” ЕООД – гр.Айтос.
І. Изисквания и критерии, на които трябва да отговарят кандидатите:
1. Образование – висше, образователна степен – магистър;
2. Специалност – фармация;
3. Трудов стаж по специалността – минимум 2 години.
ІІ. Заявленията за участие в конкурса следва да са придружени със следните документи:
1. Диплом за завършено висше образование;
2. Медицинско удостоверение – за кандидатите, които за срок по-дълъг от 3 месеца са преустановили трудовата си дейност;
3. Свидетелство за съдимост;
4. Европейски формат на автобиография / CV /;
5. Справка с вписани в хронологичен ред заеманите до момента длъжности;
6. Копие от трудова / служебна книжка;
7. Декларация по чл.16, ал.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел;
8. Копие от документ за самоличност.
ІII. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
- Първи етап – допускане по документи;
- Втори етап – представяне и презентиране на бизнес-програма.
ІV. Срок за подаване на документите – до 17:00ч. на 27.06.2014г.
V. Място на подаване на документите – Център за услуги и информация на гражданите.
VІ. Комисията ще извърши проверка по допустимостта на подадените документи на кандидатите, отговарящи на изискванията на 30.06.2014г. от 17:00ч. в стая № 4 на Община Айтос.
VІІ. До 03.07.2014г. допуснатите кандидати ще бъдат писмено уведомени.
VІІІ. В 10 - дневен срок от уведомяването, допуснатите участници следва да представят в запечатан, непрозрачен плик своите бизнес-програми и предложения за решаване проблемите на дружеството. Бизнес-програмите се представят в Център за услуги и информация на гражданите. В същият срок ще им бъде предоставен проекто- договор за управление, за да изразят становище по него. Проекто-договорът се предоставя от Център за услуги и информация на гражданите.
ІХ. Обсъждането на представените бизнес - програми ще се извърши в 3-дневен срок от крайния срок за подаването им. За датата и часа кандидатите ще бъдат уведомени писмено.
Х. Събеседването ще се проведе в 5-дневен срок от крайния срок за подаване на бизнес-програмите от кандидатите.
ХІ. Комисията ще извърши класиране и състави протокол, който представя на Кмета на общината за утвърждаване.
ХІІ. Кметът на общината предлага на Общински съвет за утвърждаване класиралият се на първо място кандидат.