Общински съвет  »  Наредби
НАРЕДБА № 3 ОТ 2008 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА АЙТОС В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ