Заповед № РД-08-563, гр. Айтос, 30.08.2010г.

З А П О В Е Д
№ РД-08-563
гр. Айтос, 30.08.2010г.

 В изпълнение на чл. 22 б от Закона за виното и спиртните напитки, във връзка с писмо № Б-159/26.08.2010г. и направените констатации за достатъчната зрелост и фитосанитарното състояние на гроздето в Община Айтос

З А П О В Я Д В А М:
 1. Обявявам началото на гроздоберната кампания на територията на Община Айтос, считано от 31.08.2021 година.
 2. Кампанията да стартира с беритбата на грозде от сорта Мускет Отонел и да продължи с другите винени сортове при достигане на необходимата технологична зрялост на гроздето.
 3. Копие от настоящата заповед да се изпрати на ИА по лозата и виното – ТЗ – гр. Бургас.
 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на М. Кръстинска – Директор на Д „ОбСИР”.
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС:ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ