О Б Я В Л Е Н И Е

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места -   „Свързващ електропровод Въздушна линия 110кV от подстанция 400кV „Бургас” до нова повишаваща подстанция „Енерджи 5” 20/110кV в имот с №000236, землище на с.Дрянковец” на територията на община Айтос. Трасето на въздушния електропровод преминава през имоти в местностите ”Парцелите и „Домуз орман” - землище на с. Съдиево; местностите „Текме тарла, „Домус орман” и „Новите лозя”- землище на с. Дрянковец.
        Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ , заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


(Обявлението е публикувано в Държавен вестник – бр.63/13 август 2010г.)