РЕШЕНИЕ № 3, 25.08.2010г., гр.Айтос

На основание чл.7, във връзка с чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация  или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, във връзка с чл.5, ал.2 и чл.26, ал.1 от ЗПСК, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 211 от 09.04.2022 год.  на Общински съвет- Айтос

РЕШИХ:
 
1.Откривам процедура за възлагане изготвянето на приватизационна оценка на обект: 1148 дяла, представляващи 100% от капитала на „КДС – Айтос” ЕООД, гр. Айтос.
2.Вид на процедурата – открит конкурс.
3.Правно и фактическо основание за откриване на процедурата – чл.5, ал.2 ЗПСК , във връзка с чл.2 и чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности , свързани с подготовката за приватизация  или следприватизационен контрол, включително процесуално представителство и Решение № 211 от 09.04.2022 год.  на Общински съвет- Айтос.
          4. До участие в  конкурса се допускат само кандидати, отговарящи на условията, посочени в чл.13 и чл.14 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация  или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство и чл.26, ал.1 от ЗПСК.
           5. Разглеждането и оценяването на предложенията да стане в сградата на общината  на 11.10.2010г. от 10:00 ч. .
 6. Определям цена на един комплект правила за провеждане на процедурата  от 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой в касата на Общината в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 7. Срок и място за получаване на правилата за провеждане  на процедурата – в Центъра за услуги и информация на гражданите до 07.10.2010г.
 8. Срок и място на представяне на предложенията – представят се в запечатан, не прозрачен плик в Центъра за услуги  и информация на гражданите до 16:00 часа на 08.10.2010г., ако този ден е неприсъствен – първия следващ работен ден.
 9. Вид и размер на депозита за участие в конкурса – парична  вноска в размер на 100 /сто/ лева, платима в брой в касата на общината, стая № 10.
 10. Срок и място за получаване на допълнителна информация – до 07.10.2010г. в Община Айтос, ул. “Цар Освободител” 3, стая № 23, трети етаж на Общината.
           11 Решението да се публикува в два централни ежедневника и във вестник “Бургас - днес и утре “.
Кмет на Община Айтос:Евгени Врабчев