ОБЯВЛЕНИЕ

          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Ел.кабел 20кV до пи №016032, местност „Марковска воденица”,  землище на с. Поляново, община Айтос, област Бургас”. Трасето на подземния кабел започва от СРС-нов в поземлен имот №019008 (собственост на Сали Емин Мурад), преминава през имот №000069 (друг вид канал, общинска собственост), имот №018001(собственост на „Александър Антоний” ЕООД), имот №000069 (друг вид канал, общинска собственост) и достига имот №016032 (собственост на „Александър Антоний” ЕООД)
          Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ , заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


(Обявлението е публикувано в Държавен вестник – бр.66/24 август 2010г.)