Вход


irstLI" style="margin-top:15px;">
Общинска администрация  »  Структура
Кмет

ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ВРАБЧЕВ

Роден е на 30 септември 1964 година в град Айтос. През 1989 г. завършва магистратура по специалността "Машинен инженер" във Висшия машинно-електротехнически институт в град Варна. Работил е в ЗР "Ченгелиеви", Бюро по труда - Айтос, ПЧБ - клон Айтос и К "ВЗКАЧС - Аетос", гр. Айтос.
През мандат 1999-2003 година е Секретар на Община Айтос. През 2003-2007 година е първият му мандат като Кмет на Община Айтос. На местните избори през м. ноември 2007 година е избран за Кмет на Община Айтос - втори мандат.


За контакти:
Адрес: Община Айтос
ул. Цар Освободител 3, стая № 3
Телефон: 0558/ 23 450 


Правомощия на кмета на общината съгласно ЗМСМА

Закон за местно самоуправление и местна администрация

Чл. 44. (1) Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. организира изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1; Той има право да отменя техните актове.
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. организира и ръководи управлението при кризи в общината;
12. председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
14изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние кметските наместници, и на други длъжностни лица от общинската администрация;
15. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
16. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
17. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.
(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
(3) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.
(4) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.