Вход


ОБЩИНА АЙТОС УПРАВЛЯВА ШЕСТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТА, ПЕЧЕЛИ СЕДМИ ЗА НАД 600 ХИЛ.ЛВ
18.04.2022
Община Айтос спечели поредния, седми по ред европейски проект, който ще стартира през 2011 г. Предстои подписването на договор по Схема ВG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”. С  решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” е одобрено за финансиране проектно предложение на Община Айтос „Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на «Река без име с три притока» преминаваща през село Малка поляна и река «Славеева река», град Айтос». 620 025, 93 лв.е безвъзмездната финансова помощ, която Община Айтос ще получи за реализирането на проекта.
В него се предвижда укрепване на бреговете и основите в определени участъци, след разчистване и удълбочаване на деретата. В строителните дейности е включено и изпълнението на „заскален откос, тампониран с бетон”. В долния край на откоса се предвижда бетонов пояс /дънен праг/, който да се закопае в здрава скала и да не позволи подравяне.
800 м е дължината на участъка от река „Славеева река”, който е предмет на интервенция. Зоната на поражение от високото ниво на водата в този район е с площ 39 085 кв.м.. На тази площ са разположени улица, път, частни имоти и фирми. Реката, пресичаща с.Малка поляна обхваща участък от 900 м. Зоната на поражение при високи води от наводнения там е 36 494 кв.м..
Основната цел на проекта е почистване на коритата на деретата и тяхната частична корекция, съобразена с действуващата регулация. Ще бъдат отстранени натрупаните скални късове и дървесна растителността, които създават условия за подприщване. Бреговете ще бъдат укрепени със стени срещу подравяне. Продължителността на проекта ще бъде 24 месеца.
В момента Община Айтос управлява общо шест проекта, които са с инфраструктурен и социален характер, а именно:
• „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Айтос” по ОПРР към МРРБ;
• „Изграждане на канализационна система в село Пирне – Община Айтос”, по Програма за развитие на селските райони, Държавен фонд „Земеделие”;
• „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от Община Айтос”, Дирекция „Социално включване” към МТСП;
• „Защитено жилище” по ОПРР към МРРБ;
• „Пречиствателна станция за отпадни води – град Айтос” по ОПОС към МОСВ;
• „Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР към МТСП.