Вход


ОБУЧИХА ПЕРСОНАЛА ЗА „ПОМОЩ В ДОМА” ПО ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ
29.04.2022
На 26 април т.г. в Дневния център за възрастни с увреждания в Айтос стартира въвеждащо обучение по проект „Подкрепа за равноправен и независим живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Малко преди началото, кметът на Община Айтос Васил Едрев пристигна в Центъра, за да поздрави обучителите и обучаваните. Той поиска от заетите по проекта отговорно отношение към потребителите и услугите, които ще предоставят.
 Обучението беше тридневно
 - в него бяха включени класиралите се в конкурса кандидати за социални и лични асистенти и домашни санитари, които не са били обучавани по други проекти и програми по сходни схеми. В края на обучението в неделя се проведе изпит, който курсистите издържаха успешно. Те получиха сертификати, които им дават право да предоставят три типа услуги – домашен санитар, личен асистент и социален асистент.
Само ден след обучението, на 30 април, във вторник, 31 души ще получат и трудовите си договори от кмета на Община Айтос Васил Едрев за срок от една година и осемчасов работен ден. Персоналът по проекта започва работа веднага след шестте празнични дни, на 7 май. Договорите са сключени до 30 април 2014 година.
За предоставяне на социални услуги по проекта, заявления са подали общо 172-ма кандидат-потребители. Ще бъде направена селекция, за да се спазят изискванията по проекта за включване на определен брой потребители. „В проекта сме заложили 90 потребители, но при всички случаи ще надхвърлим тази цифра”, коментира за „НП” Анастасия Даутева – координатор по проекта.
Наетите за длъжностите
социални и лични асистенти и домашни санитари са сто процента жени, безработни, в трудоспособна възраст. Потребители пък ще бъдат лица с трайни увреждания с ограничения, невъзможност за самообслужване и възрастни хора. „Звеното за услуги в домашна среда ще извършва три типа почасови социални услуги. Услуги за лична помощ, които включват: помощ за поддържане на лична хигиена, при обличане и събличане, при хранене, при вземане на лекарства, предписани от лекар; помощ при рехабилитационни услуги; придружаване до болнично заведение, месторабота и други. Вторият тип услуги са за подкрепа на социалното включване на потребителите – помощ в общуването и поддържането на социални контакти; придружаване при посещения на културни мероприятия; помощ при писане на писма, заявления, подаването им до съответните институции и други. По проекта се предоставят и комунално-битови услуги – пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата; извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти; помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и др.; приготвяне на храна с продукти на потребителя и други.”, разказа още за „НП” Даутева.
Оценката на потребностите от почасови услуги
на потребителите се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” - Айтос, съгласно Методиката за оценка по схема за безвъзмездна помощ  BG051PO001-5.1.04  „Помощ в дома”.  За получените социални услуги, потребителите ще заплащат месечна такса, която ще се определя от размера на личния доход на лицето и времетраенето на услугата. Диференцираната ставка на потребителската такса за услуги е регламентирана в инструкцията за изчисляване на потребителската такса, приета с Решение № 98/29.05.2012 г. на Общинския съвет - Айтос.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Айтос носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.