Вход


Община Айтос с 57% изпълнение на приходите в края на м. май
от НП
19.06.2021

Едно писмо от Националното сдружение на общините в Република България до кмета на Община Айтос Васил Едрев предизвика през тази седмица интереса на общинското издание. Важно е да уточним, че писмото на Изпълнителния директор на НСОРБ Гинка Чавдарова беше свързано с името и изявите на Станка Господинова – Директор на Дирекция „ФСДУС” в Община Айтос. В него, Чавдарова изказва благодарностите на Сдружението за активното и изключително ползотворно участие на Господинова в ХVІІ-та Национална среща на финансистите от общините, която се проведе в края на м. май т.г. в к.к. Албена. „За активната си позиция по време на дискусиите, г-жа Господинова беше отличена като „най-активен участник”, пише още Чавдарова и не скрива възхищението си от доказаните професионални качества, опита и ангажираността на главния финансист с общинската работа.
Естествено, потърсихме Станка Господинова, за да разберем с какво е впечатлила участниците в Националната среща и представителите на МФ, Сметна палата Изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция „Одит на средства от ЕС” и НСОРБ и разбира се – какви въпроси са поставени на срещата.
Главният финансист на Община Айтос Станка Господинова отговаря на въпроси на местните медии.
- Г-жо Господинова, не е тайна, че много подобни форуми се организират формално. В случая, явно не е така. Какви бяха темите, които дискутирахте и успя ли тазгодишната Национална среща на финансистите в к.к. Албена да възбуди професионалния Ви интерес?
- В никакъв случай не мога да нарека тази среща формална. Напротив, дискутираха се най-важните теми, свързани с финансите на общините, които вълнуват всички колеги. Интересното за мен, на тази среща беше, новината, че НСОРБ се е договорило с централната власт, 2 или 3% от данъка върху доходите на физическите лица, който до сега на 100% влизаше в държавния бюджет, да бъдат насочени към общинския бюджет през 2015 година. За мащабите на държавата, тези проценти в пари означават 500-600 млн. лв. Процент от този данък е идвал при общините и преди години, но според регистрацията на фирмата и местоработата на работниците. Ние отдавна настояваме този данък да се разпределя според местоживеенето на работника, защото голяма част от нашите граждани работят в Бургас, в нефтозавода и в други селища. Такъв е интересът на нашата община – данъкът да влиза по местоживеене, защото работещите извън пределите на общината,  ползват нашата инфраструктура – пътища, канализация, услуги и т.н. Във връзка с очакванията, част от приходите от ДДФЛ да идват в общините, ще се предложи и нова формула за разпределение на изравнителната субсидия.
- Какви са финансовите очаквания на общини с мащабите на Айтос?
- Очакванията са, нашите собствени приходоизточници да бъдат в по-голям размер. А това е важно условие Общината да определя политиката си. Защото до сега, собствените приходи стигат колкото за основните дейности, които са задължение на Общината. Твърде малко ресурс остава, за да правим собствена политика, каквато Община Айтос би искала да има, най-вече по отношение на капиталната програма. Зададох въпроса, дали тези приходи ще намалят размера на изравнителната субсидия. Отговорът беше „не”, но има вероятност да бъдат възложени допълнителни отговорности на общините.
- Какви други въпроси, които касаят работата на общинските финансисти обсъждахте?
- Поставен беше и въпросът за новия Закон за публичните финанси. Ние, общинарите категорично не сме съгласни с този закон и не го харесваме.  Всички настояваме за отделен Закон за общинските финанси.
- Какво точно не харесвате в новия закон?
- В него, общините присъстват тук-там в отделните раздели. Много трудно е да се отсеят текстовете за общините. Ние сме с впечатление, че когато са писали този закон, рядко са се сещали, че по него ще работят и общините. Защото има текстове, които са неприложими за общините. И тук ще спомена само един пример – при прогнозата, разходната част не бива да нараства повече, отколкото е ръстът за предходните четири години. Споделих на срещата, че при нашата община се получава отрицателен ръст, защото през една от годините имаме постъпили над 1 200 хил. лв. от ПУДООС. Този закон изпуска нещо много важно - факта, че общините имат собствени приходи не би следвало това изискване на закона, да се отнася за общините. Общото мнение на колегите финансисти е че този закон е бил разработван, имайки предвид министерства и агенции, които нямат собствен приход . Работната група взе решение НСОРБ  да излезе с предложение пред централната власт за изготвяне на нов Закон за финансите на общините , като до тогава, някои от текстовете на сегашния закон да бъдат коригирани.
Друга важна тема?
- Друга важна тема, която се обсъжда бяха работните варианти на методиката за определяне на ТБО. Общото мнение около което се обединихме всички участници в работната група, е че ще се увеличи тежестта на ТБО за гражданите и има голям риск за намаляване  на събираемостта и приходите от ТБО на общините.
- И от общата тема, към една по-конкретна - как се изпълнява бюджет – 2014 на Община Айтос?
- Изпълнението е ритмично. Към края на май т.г. /въпреки че това не е специален отчетен период/ изпълнението на приходната част е около 57%.  Собствените приходи на общината са изпълнени на 59 %, трансферите за държавни дейности 44 %. Като цяло приходната част на бюджет-2014 г. не се различава съществено от същия период на м.г. По –малко са приходите от продажби на нефинансови активи, в резултат на еднократната сделка през миналата година за отреждане право на преминаване на НЕК. Нямаме финансови проблеми – в разходната част изпълнението е около 28%. Най-голям процент е изпълнението на разходите в социалните дейности и образованието приблизително 30 - 32 %. Все още не е започнало активното изпълнение на капиталната програма, тъй като до сега се провеждаха обществените поръчки. Тепърва започват ремонтите на уличните настилки, ремонта на четвъртокласната пътна мрежа, основните ремонти в училищата и детските градини и текущите ремонти.
- Как върви изпълнението на проектите по ОП на ЕС?
- Проектите се изпълняват в срокове. В момента Общината реализира 10 проекта, по-голямата част от тях са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  4 проекта в обшината и два - в училищата на делегирани бюджети,  по Оперативна програма „ Административен капацитет” се изпълняват 2 проекта. По Оперативна програма „Околна среда” се работи па проект „Изграждане на Пречиствателна станция в град Айтос, по който тече първи етап – проектиране.. Реализира се и проект с финансиране от ДФ „Земеделие” – изграждане на пречиствателна станция в с. Пирне.
Как ще се финансира Защитеното жилище след приключването на втория проект?
- Проектът приключва в края на м. декември т.г. Предвидено е този вид дейности да  бъде държавна дейност – чрез трансфер държавата ще поеме издръжката му от началото на следващата година.